Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 332

Billund Kommune har gennemført miljøscreeningen af lokalplanen i henhold til ved-lagte skema. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af screeningen besluttet, at der ikke skal foretages miljøvurdering jf. § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Dette begrundes med, at planen efter Billund Kommunes vurdering ikke vil få væ-sentlige indvirkninger på miljøet.