Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 13. marts 2019

  Miljøvurderingsrapport/VVM og VVM-tilladelse for en oplevelsespark ved Havremarken

  I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Billund Kommune har vurderet, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet og har derfor foretaget miljøvurdering af lokalplanen. På baggrund af miljørapporten er det Billund Kommunes vurdering, at konkrete projekter ikke vil være i modstrid med miljøhensyn og målsætninger i området ved overholdelse af de opstillede forudsætninger og bestemmelser i lokalplanen.

  Miljøvurderingen har været i offentlig høring samtidig som lokalplanforslaget.

  Miljøvurderingen kan findes her.

  VVM-tilladelsen kan findes her.

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 11. april 2019

 • 12. marts 2019

  Tilladelse til udbringning af anden organisk gødning på skovarealer - Risbølvej 15

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til udbringning af anden organisk gødning på skovarealer ved Risbølvej 15, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 9. april 2019

 • 25. februar 2019

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Utoftvej 8

  Billund kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Utoftvej 8, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 25. marts 2019

 • 5. februar 2019

  Miljøgodkendelse og VVM tilladelse - starter fra MIKE

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse og VVM tilladelse til Starter fra MIKE ved Billund Lufthavn. Afgørelsen omfatter ændring af vilkår i godkendelse af 4. juli 2007 om støjbelastningen fra Billund lufthavn. Afgørelsen er tillige VVM-tilladelse, relateret til VVM redegørelsen Starter fra Mike, September 2018.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. marts 2019

 • 23. januar 2019

  Tillæg til miljøgodkendelse til ny forlystelse samt afgørelse om ikke-VVM pligt - LEGOLAND

  Billund Kommune har truffet afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse af den 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund, Nordmarksvej 9, 7190 Billund. Billund Kommune har endvidere meddelt afgørelse om ikke-VVM pligt for projektet, som omfatter etablering af en ny forlystelse i 2019. 

  Tillæg til miljøgodkendelse
  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Klagefrist: 20. februar 2019

 • 22. januar 2019

  Miljøgodkendelse – Refshøjvej 39

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til kvæg-produktionen på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 19. februar 2019

 • 21. december 2018

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Hovborgvej 25

  Billund kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Hovborgvej 25, 6623 Vorbasse

  Afgørelse

  Klagefrist: 18. januar 2019

 • 19. december 2018

  miljøvurdering – Lokalplan nr. 309

  Billund Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 309 og kommuneplantillæg nr. 3 kan få væsentlig indvirkning på miljøet og på baggrund af dette, er der udarbejdet en miljøvurdering. Resultaterne heraf fremgår af den udarbejdede miljørapport.

  Under den offentlige høring har du mulighed for at give kommunen dit høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til miljøvurderingen. Hvis du samtidig har et høringssvar til selve planforslaget kan du sende ét samlet høringssvar.

  Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 13. februar 2019.

  Efter den offentlige høring skal Byrådet tage stilling til dit høringssvar, og beslutte om miljøvurderingen og/eller planforslaget skal ændres eller helt forkastes.

  Byrådets beslutning kan herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at den er annonceret på kommunens hjemmeside. Annoncen vil indeholde en klagefrist.

  Læs miljøvurderingen af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Læs mere om kommuneplantillæg her

  Høringsfrist: 13. februar 2019

 • 19. december 2018

  Miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse, Filskov Dambrug, Fiskerivej 15

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Filskov Dambrug, Fiskerivej 15, 7200 Grindsted. Billund Kommune har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 16. januar 2019

 • 7. december 2018

  Høring om afgørelse om miljøvurdering, miljøkonsekvensvurdering og forslag til afgrænsningsnotat for ny forlystelsespark i Billund

  Billund Kommune ønsker at træffe afgørelse om, lokalplan nr. 311 efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering efter § 10 . Billund Kommune ønsker derfor at foretage høring efter § 32.

  Billund Kommune ønsker at træffe afgørelse om, projektet for ny forlystelsespark i Billund, er omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering efter § 21 på baggrund af bygherres ansøgning  i ht. §18, stk. 1. Billund Kommune ønsker derfor at foretage høring efter § 35.

  Yderligere skal kommunen ifølge miljøvurderingsloven indlede miljøvurderingen/ miljøkonsekvensvurderingen med en afgrænsning af miljørapport/ miljøkonsekvensrapportens indhold i henhold til § 11 og § 23.

  Læs høring om afgørelse om miljøvurdering, miljøkonsekvensvurdering og forslag til afgrænsningsnotat for ny forlystelsespark i Billund her

  Høringsfrist den 1. januar 2019