Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil du regulere et vandløb?

Er du lodsejer og vil lave vandløbsregulering, så skal du søge kommunen om tilladelse hertil.

Vandløbsregulering

 

Hvad er reguleringer?

For åbne vandløb:
Enhver ændring af skikkelsen, d.v.s. både forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg skal
behandles som reguleringer uanset vandløbets klassifikation.


For rørlagte vandløb:
Alle ændringer af rørledningers placering og/eller dimensioner skal behandles som
reguleringer uanset vandløbets klassifikation.

For offentlige vandløb:
Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme trace
skal behandles som reguleringer.
Bemærk, at for private vandløb gælder, at omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger
med sammen dimension og i samme trace kan betragtes som reparationer.

 

Hvis du skal lave ændringer i eller omkring et vandløb, skal du søge kommunen om tilladelse hertil, uanset om vandløbet er privat eller offentligt. Det gælder, uanset hvor lille en ændring der er tale om.

Eksempler på hvad der skal søges om tilladelse til:

 • Etablere broer og overkørsler
 • Føre kabler o.l. under vandløb
 • Ændre et vandløbs forløb i landskabet
 • Ændre af vandløbets vandføringsevne, ved en evt. oprensning, hvor du ændre bundbredden, anlægget eller bundkoten
 • Rørlægge et vandløb
 • Lave terrænændringer mindre end 8 m fra et vandløb


Hvad skal et projekt indeholde?

Forslag til et reguleringsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det planlagte arbejde:

 • En redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet.
 • Oversigtskort og detailplaner.
 • Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere
  og brugere, der ønskes inddraget i projektet
 • Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
 • En tidsplan for arbejdets udførelse.
 • Det kan være nødvendigt for vandløbsmyndigheden at indsamle supplerende oplysninger.


Der kan ved nogle projekter være behov for yderligere oplysninger, som ansøger skal fremskaffe.

 

Hvornår må arbejdet gå i gang?

Inden arbejdet kan igangsættes skal de 4 ugers klagefristen i tilladelsen være udløbet. Det vil sige, at du inden et arbejde kan påbegyndes skal søge kommunen om tilladelse i god tid. Desto større arbejde der er tale om, desto længere tid skal du forvente der går til sagsbehandling. Reguleringssager kræver oftest også tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning.

 

Gebyrer

Billund Kommune opkræver gebyr for behandling af reguleringssager, med mindre sagerne har karakter af en restaurering. Gebyret udgør 2 % af anlægsudgiften, dog minimum 6.248 kr (2015).

Der opkræves pt. ikke gebyr for behandling af sager vedrørende underføringer, broer og overkørsler og lignende.

 

Hvad er forskellene på reguleringer og restaureringer?


Både reguleringer og restaureringer kan give ændringer af vandløbenes skikkelse (form) og
vandføring.

Der er dog nogle forskelle på de to typer projekter:

 • Restaureringer udføres i offentlige vandløb, mens reguleringer kan udføres i både
  offentlige og private vandløb
 • Beskrivelserne i projekter for restaureringer er mere udførlige end i projekter for
  reguleringer.
 • Indsigelsesperioden er 8 uger for restaureringsprojekter og 4 uger for
  reguleringsprojekter.
 • Udgifterne til restaureringer afholdes altid af vandløbsmyndigheden. Udgifter til
  reguleringer afholdes af de, der har nytte af foranstaltningen, men kan også afholdes af
  vandløbsmyndigheden.