Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Er der okker i vandløbet?

Okker i vandløb ses som grumset, rustrødt vand. Okker udgør et miljøproblem i vandløb, idet det lægger sig som en rød belægning på bund og planter. Okker er ikke giftigt, men kvæler derimod planter og dyr på grund af belægningerne.

Hvornår skal der søges om tilladelse?

I områder udpeget som okkerpotentielle klasse I, II og III må der ikke uden kommunens tilladelse laves projekter

Projekter der kræver en tilladelse:

 •          Dræning
 •          Udgrøftning
 •          Oprensning af eksisterende grøfter
 •          Reparation af eksisterende rørledninger
 •          Etablering af søer
 •          Grundvandssænkning

Hvordan skal ansøgningen udformes?

Ansøgningen skal være skriftlig og skal indeholde:

 •          Oplysninger om ejendommen og arealets beliggenhed, matr.nr. og størrelse
 •          Kortmateriale, der viser det areal, hvor projektet placeres, og som det påvirker
 •          En vurdering af i hvilket omfang projektet vil medføre okkerbelastning i vandløb m.v. Vurderingen skal foretages på baggrund af fornødne undersøgelser af jordbund og grundvand - HUSK, at disse prøver skal udtages af et akkrediteret laboratorium
 •          Oplysning om arealet tidligere har været udgrøftet eller drænet
 •          Oplysning om hvorvidt arealet er vedvarende græsareal, der ikke har været omlagt inden for de sidste 10 år
 •          Forventet tidspunkt for projektets påbegyndelse og afslutning
 •          Oplysning om hvorvidt der findes dambrug indenfor en afstand af 6 km nedstrøms det påtænkte projekt.

 

Kommunen kan give tilladelse til dræning i okkerpotentielle områder, men kun i de sager, hvor dræningen ikke kræver rensning af det drænede vand. Skal der stilles krav til rensning, videresender kommunen ansøgningen til Miljøstyrelsen, som træffer afgørelse.