Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Er der okker i vandløbet?

Okker i vandløb ses som grumset, rustrødt vand. Okker udgør et miljøproblem i vandløb, idet det lægger sig som en rød belægning på bund og planter. Okker er ikke giftigt, men kvæler derimod planter og dyr på grund af belægningerne.

 

Okker dannes, når der sker en grundvandssænkning i områder, hvor der er svovlkis (pyrit) i jorden.

Grundvandssænkningen sker enten ved dræning eller ved indvinding af grundvand.

Pyrit er ikke opløseligt i vand, hvis der ikke er ilt til stede. Når Pyrit derimod iltes, for eksempel når grundvandsstanden falder, sker der en kemisk reaktion, hvor Pyrit omdannes til frit jern og svovl. Den frie jern og svovl opløses let i vandet, hvor der dannes svovlsyre (som er en stærk syre). Når svovlsyren fortyndes tilstrækkeligt, vil den frie jern udfældes som okker.

 

Hvornår skal der søges om tilladelse?

I områder udpeget som okkerpotentielle klasse I, II og III må der ikke uden kommunens tilladelse foretages:

 • Dræning
 • Udgrøftning
 • Oprensning af eksisterende grøfter
 • Reparation af eksisterende rørledninger
 • Etablering af søer
 • Grundvandssænkning

De okkerpotentielle områder kan ses på Danmarks Arealinformation. Se nedenstående link for okkerpotentielle områder i Billund Kommune.

Se okkerpotentielle områder

Læs om okker

 

Hvordan skal ansøgningen udformes?

Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde:

 • Oplysninger om ejendommen og arealets beliggenhed, matr.nr. og størrelse
 • Kortmateriale, der viser det areal, hvor projektet placeres, og som det påvirker
 • En vurdering foretaget på baggrund af fornødne undersøgelser af jordbund og grundvand af, i hvilket omfang projektet vil medføre okkerbelastning i vandløb m.v. - HUSK, at disse prøver skal udtages af et akkrediteret laboratorium
 • Oplysning om arealets tidligere har været udgrøftet eller drænet
 • Oplysning om hvorvidt arealet er vedvarende græsareal, der ikke inden for de sidste 10 år forud for ansøgningens indgivelse har været omlagt
 • Forventet tidspunkt for projektets påbegyndelse og afslutning
 • Oplysning om hvorvidt der findes dambrug indenfor en afstand af 6 km nedstrøms det påtænkte projekt.

Kommunen kan give tilladelse til dræning i okkerpotentielle områder, men kun i de sager, hvor dræningen ikke kræver rensning af det drænede vand. Skal der stilles krav til rensning, videresender kommunen ansøgningen til Miljøstyrelsen, som træffer afgørelse.