Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Biologisk mangfoldighed

Billund Kommune har uspolerede naturtyper, som er karakteristiske for egnen, og som er gode levesteder for værdifulde arter.

I Billund Kommune har vi udstrakte moser og heder med indlandsklitter, som rummer særlige arter, som er sjældne for Danmark som helhed og lokalt. Mange vandløb og de tilstødende engarealer er uforstyrrede og med gode forhold, så der her er bevaret arter, der er forsvundet mange andre steder i landet. Men det er også en kommune, hvor landbrug og byudvidelser er vigtige forudsætninger for udviklingen, og som skal gå hånd i hånd med naturhensyn.

Målsætninger for naturen

 • Standse tilbagegangen i arter, som er udpeget som vigtige og egnstypiske (bevare biodiversitet).
 • Sikre store og sammenhængende naturområder, for at arters naturlige spredning tilgodese (modvirke fragmentering).
 • Prioritere den oprindelige og værdifulde natur først for at tilgodese hjemmehørende og vigtige arter.
 • Genskabe de naturlige processer i skove, heder, moser, enge og vandløb for at understøtte oprindelige
 • naturtyper og dynamikker på disse steder.
 • Have et højt vidensgrundlag om kommunens naturværdier, så relevante indsatser kan planlægges til rette tid.

Det vil vi gøre

Udbrede borgernes kendskab til den værdifulde natur i kommunen med målrettet information og kampagner.

 • Kortlægge vores natur og arter til forvaltningens planlægning af indsatser.
 • Udarbejde en biodiversitetsplan (naturkvalitetsplan) med indikatorarter der kan danne grundlag for forvaltningens planlægning af indsatser.
 • Udpege de 100 mest værdifulde områder hvor indsatser og naturpleje prioriteres og faciliteters.
 • Certificeres kommunale skove, og udlægge dele af skovene som urørt skov. – Undersøge mulighederne for en natur- /nationalpark i Billund Kommune, gerne i et tværkommunalt samarbejde.
 • Tage initiativ til tværgående sparring i forvaltningen for at tilgodese naturhensyn i arbejdsopgaver og –processer.