Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil du have en statusvurdering?

Ønsker du at få en konkret vurdering af, om et naturareal er beskyttet under naturbeskyttelseslovens §3? (Statusvurdering)

Registreringen af beskyttet natur er vejledende. Derfor har du mulighed for at få en konkret vurdering af, om et bestemt areal er omfattet af beskyttelsen. Det kan være relevant f.eks. hvis du ønsker at købe eller sælge jordarealer, eller hvis du mener, at at areal ikke er korrekt registreret.  Her kan du læse mere om beskyttet natur og hvad du skal gøre for at få en konkret vurdering af om et areal er omfattet af beskyttelsen (statusvurdering).

 

Hvad betyder beskyttelsen?

De beskyttede naturarealer er beskyttet mod tilstandsændringer, dvs. alle indgreb der direkte eller indirekte ændrer forholdene på arealet. For eksempel må man ikke uden en dispensation fra kommunen anlægge stier, søer eller opføre bebyggelse på arealerne. Opdyrkning, plantning og lignende arbejde kræver også en dispensation fra kommunen.

 

Har du beskyttet natur på din ejendom?

Alle registrerede naturbeskyttede arealer kan findes på Danmarks Arealinformation. Hvis der registreres nye arealer på din ejendom, vil du få besked fra kommunen.

Som noget nyt er det nu muligt at hente §3-natur appen til din mobil. Med denne app fra Miljøstyrelsen kan du se den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb mens du er ude i marken.  

Billund Kommune giver dig naturligvis besked, hvis der sker større ændringer af eksisterende registreringer på din ejendom.

Hvad siger bekendtgørelsen?

Jævnfør bekendtgørelse om beskyttede naturtyper har offentlige myndigheder, berørte ejere, brugere m.v. mulighed for at forespørge om, hvorvidt en bestemt foranstaltning, areal, sø eller vandløb er omfattet af beskyttelsesordningen.

 

Mener du at registreringen af et beskyttet naturareal er ukorrekt?

Hvis du mener, at registeringen af et beskyttede naturareal på din ejendom er ukorrekt kan du anmode kommunen om at vurdere arealet.

Ansøg digitalt om statusvurdering af §3 arealer