Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grindsted Engsø

Grindsted Engsø er en kunstig sø anlagt i 1971-1972 i et tidligere engområde i Grindsted Ådal i den vestlige del af byen. Søen er på ca. 30 ha, og har en gennemsnitsdybde på cirka 1 meter.

Søens historie

Søen fungerede indtil 1998 som renseanlæg for overfladevand og lettere forurenet spildevand fra det tidligere Grindstedværket. I 1980'erne og 1990’erne udviklede søen sig i uheldig retning med ringe sigtdybde og store algemængder som følge af tilledningen og ophobning af næringsstoffer i søen.

I 1997 ophørte tilledningen af spildevand, og der er siden kun tilført grundvand og åvand til søen.

Søens tilstand blev forbedret

For at forbedre søens tilstand blev der i 1998 etableret et nyt åvandsindtag, og i årene 2003-2007 blev der gennemført en egentlig sørestaurering. I forbindelse med sørestaureringen blev der opfisket cirka 5 tons skidtfisk i form af skaller og brasen. Resultaterne af indgrebene er, at søen har udviklet sig fra en sø med ”grøn algesuppe” til en meget ren og klarvandet sø.
Søens målsætning med god økologisk tilstand er opfyldt med undtagelse af søens indhold af miljøfremmede stoffer som for eksempel kviksølv, der findes i bundsedimentet og i fisk.

Problem med kviksølv i bundsediment og i fisken er mindsket, men det går langsomt. Kviksølvindholdet i fiskene er fortsat for højt til, at omsætningsforbudet kan ophæves.
På ovenstående baggrund er det ikke tilladt at spise fisk fra Grindsted Engsø.

Fiskeri i Engsøen

For at fjerne nogle af de kviksølvbelastede fisk er et kontrolleret fiskeri blevet tilladt. Det betyder, at skaller og brasen samt store gedder skal destrueres, samt at de øvrige fisk skal genudsættes.

På grund af de særlige regler om genudsætning, er der indgået en aftale med Grindsted Sportsfiskerforening om, at de administrerer fiskeriet i Grindsted Engsø.

Hvis du ønsker at fiske i Grindsted Engsø, skal du derfor rette henvendelse til Grindsted Sportsfiskerforening.

Badning i Engsøen

Det er ikke tilladt at bade, surfe og sejle med motor i Grindsted Engsø. Badeforbuddet gælder også hunde.

Årsagen til forbuddet er ligeledes det kviksølv, som ligger indlejret i bundsedimentet. Ved badning, sejlads med motor og lignende aktiviteter er der stor risiko for, at der rodes der op i bunden, herved kommer det kviksølvholdige sediment op i det iltede vand. Kviksølvet omdannes her til methylkviksølv, som er særdeles sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr.