Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil du grave en sø?

Hvis du gerne vil grave en sø eller et vandhul skal du huske at du først skal have en tilladelse.

 

Hvad siger loven?

Etablering af vådområder på dyrkede arealer kræver kommunens tilladelse efter planloven.
På arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 kræves der ligeledes dispensation hos den lokale kommune. 

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Hvor skal søen ligge?
 • Hvor stor og dyb skal søen være?
 • Hvad er formålet med søen?
 • Hvordan skal søen være udformet?
 • Skal søen være en del af et større naturprojekt?

 

Må søen være en del af et vandløb?

Der gives normalt ikke tilladelse til etablering af søer, som gennemstrømmes af vandløb, eller som anlægges i moser og i større åbne dale, da der i forvejen er et rigt og naturligt dyre- og planteliv.

 

En sø i et vandløb kan få konsekvenser i from af:

 • Fisk og smådyr har svært ved at finde vej gennem søen.
 • Temperaturen stiger i den del af vandløbet, der kommer lige efter søen. Det er der rigtig mange smådyr der ikke kan tåle. 

Hvis et område er udpeget som Natura 2000, kan dette også have betydning for etableringen af et vådområde.

 

Må der ledes drænvand eller tagvand til søen?

Hvis etableringen af vådområdet berører vandløb eller dræn, kræves der tilladelse efter vandløbslovgivningen.

 

Må der laves en ø i søen?

Nej. I små søer og vandhuller kan du ikke få tilladelse til at lave en ø. Du får en dårligere sø, hvis du laver en ø. En ø vil tiltrække flere ænder til søen, end den kan holde til. For mange ænder vil betyde for meget afføring og det vil lede til for meget næring. Derudover øger en ø risikoen for tilgroning af vandfladen, samtidig med at de formindsker muligheden for blæstens iltning af vandet. 

 

Må der udsættes ænder og fisk?

Udsætning af ænder er omfattet af Jagt- og Vildtforvaltningsloven, der højst tillader udsætning af 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben ubevokset vandflade, mens udsætning af fisk reguleres efter Ferskvandsfiskeriloven. Forekomster af fisk i små vådområder kan være problematisk. Fiskene æder vandinsekter og padder. Visse arter (særligt skaller, brasen og karper) kan betyde en væsentlig forringelse af vandkvaliteten. Deres fouragering på planter, bundmateriale og dyreplankton resulterer ofte i en voldsom algevækst i den frie vandsøjle. Resultatet kan være en fuldstændig grøn og ugennemsigtig algesø. De fleste tilladelser til etablering af vådområder indeholder forbud mod udsætning af fisk.

 

Må der fodres ved den nye sø?

Nej. Fodret vil trække flere ænder til søen. For mange ænder vil betyde for meget afføring og det vil lede til for meget næring.

 

Må der graves en sø i fredskov?

Etablering af vådområder i fredskov kræver tilladelse efter Skovloven. Tilladelse efter skovloven indhentes hos den lokale enhed af Naturstyrelsen.

 

Hvordan behandles ansøgningen?

Som udgangspunkt sendes din ansøgning i høring hos naboer.

Hvis din nye sø er placeret indenfor lufthavnens "birdstrike" sikkerhedszone vil vi også høre lufthavnen. 

Derudover vurderer vi, om din ønskede sø:

 • ser naturlig ud i landskabet
 • påvirker naturen i området
 • påvirker fortidsminder i området

Når vi har modtaget og vurderet din ansøgning, er det muligt at vi kontakter dig med uddybende spørgsmål før du kan få en tilladelse. 

Vi kan altid give dig gode råd og vejledning, så din nye sø bliver til glæde for dig og til gavn for plante- og dyreliv. 

 

Kan der søges tilskud til at grave søen?

Ja du kan søge tilskud fra Naturstyrelsens jagttegnsmidler. Du kan dog kun få tilskud, hvis din sø er over 600 kvadratmeter og opfylder nogle bestemte krav. 

Du kan få flere oplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

God råd:

 • Anlægges vandhullet især for at gavne padder, vil det oftest være en fordel, at hele vandhullet er lavvandet med maksimal sommervanddybde på ca. 50 cm.
 • Ligeledes vil det være en fordel at anlægge søen med jævnt skrånende bredder, så der opstår et større areal med lunt vand til planter og dyr.
 • For at skabe mere variation kan vådområdet med fordel udformes med flere vige og små næs, så bredzonen øges og der skabes flere områder med lidt læ.
 • Marksten kan lægges i små dynger nær vandhullet. Det giver skjulesteder og overvintringsmuligheder for padder, krybdyr m.m.

Læs flere gode råd om anlæg af søer i folderen "Gode råd om anlæg og pleje af søer”

 

Læs mere:

Hold søen ren