Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vandløbsrestaurering og -regulering

Er du lodsejer?

Vandløbsregulering og -restaurering

Restaurering

For at vandløb kan leve op til den fastlagde målsætning, vil der flere steder være behov for en restaurering af vandløbet. Formålet med restaureringen er at forbedre forholdene for plante- og dyrelivet. Dette kan ofte gøres uden betydning for afvandingen

Vandløbsrestaurering er for eksempel:

 • Åbning af rørlagte vandløb
 • Udlægning af gydegrus
 • Genslyngning af udrettede/regulerede vandløb
 • Hævning af vandspejl
 • Etablering af okkeranlæg
 • Plantning af træer
 • Fjernelse af opstemninger

Regulering - det vil sige ændring af vandløb

Hvis du skal lave ændringer i eller omkring et vandløb, skal du søge kommunen om tilladelse hertil, uanset om vandløbet er privat eller offentligt. Det gælder, uanset hvor lille en ændring der er tale om.
Der skal søge om tilladelse til:

 • Etablere broer og overkørsler
 • Føre kabler o.l. under vandløb
 • Ændre et vandløbs forløb i landskabet
 • Ændre af vandløbets vandføringsevne, ved en evt. oprensning, hvor du ændre bundbredden, anlægget eller bundkoten
 • Rørlægge et vandløb
 • Lave terrænændringer mindre end 8 m fra et vandløb

Inden arbejdet kan igangsættes skal de 4 ugers klagefristen i tilladelsen være udløbet. Det vil sige, at du inden et arbejde kan påbegyndes skal søge kommunen om tilladelse i god tid. Desto større arbejde der er tale om, desto længere tid skal du forvente der går til sagsbehandling. Reguleringssager kræver oftest også tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning.

Billund Kommune opkræver gebyr for behandling af reguleringssager, med mindre sagerne har karakter af en restaurering. Gebyret udgør 2 % af anlægsudgiften, dog minimum 6.248 kr (2015).

Der opkræves pt. ikke gebyr for behandling af sager vedrørende underføringer, broer og overkørsler og lignende.