Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Læs om vandrådet her

Vandråd 2019-2020

Nye vandråd er valgt

Vandrådene skal igen medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet. De inddrages derfor i arbejdet med vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3).

 

Vandrådene inddrages for at skabe mere lokal inddragelse i arbejdet med at sikre god miljøtilstand i vores vandløb. Samtidig skal rådenes viden om de lokale forhold medvirke til at udvælge de vandløbsstrækninger, hvor en indsats giver mest effekt for pengene.

 

Hvorfor vandråd?

Vandrådene blev første gang bragt i spil i 2014, i forbindelse med 2. vandplanperiode (VP2). Her bidrog vandrådene med deres viden, da der blev udarbejdet forslag til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb.

 

I 2017 skulle vandrådene medvirke til at afgrænse og udpege de vandløb og vandløbsstrækninger, hvor tilstanden skulle forbedres i 2. vandplanperiode. Nu er opgaven den samme som i 2014, nemlig at hjælpe med at udpege de indsatser og vandløbsstrækninger, der skal arbejdes med i 3. vandplanperiode.

 

Evalueringen af vandrådsarbejdet i 2014 viste, at vandrådenes arbejde med vandløbsindsatserne var en succes. Det blev anbefalet, at der også skulle nedsættes vandråd i arbejdet med VP3.

 

Vandrådene har ikke en rolle som myndighed, og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der skal udarbejde forslagene.

 

Vandrådene er nedsat efter følgende regler:

1)     Der skal udpeges en sekretariatskommune inden 13. november 2019

2)     Vandråd bestående af højest 20 medlemmer.

3)     Medlemmer er fra relevante landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende foreninger og organisationer.

4)     Ligelige fordeling af beskyttelse og benyttelse af vand.

5)     Der kan kun være et medlem fra hver organisation/forening

6)     Vandrådet skal være oprettet senest den 2. december 2019

7)     Vandrådene skal senest 22. september 2020 sende et samlet bidrag til Miljøstyrelsen, samt evt. mindretalsudtalelser.

 

Vandoplande

Ca. ½ af kommunen nord for Grindsted og Billund er en del af oplandet til Ringkøbing Fjord.

Den sydlige del af kommunen er en del af oplandet til Vadehavet.

En meget lille del af kommunen omkring Fitting afvander til oplandet til Lillebælt, Jylland.

 

For hvert vandløbsopland er der oprettet vandråd, ligesom der er udpeget en sekretariatskommune, der varetager arbejdet med inddragelse af vandrådene.

 

Sekretariats kommune for opland til Ringkøbing Fjord er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Sekretariats kommune for opland til Vadehavet er Esbjerg Kommune

Sekretariats kommune for opland Lillebælt-Jylland er Vejle Kommune

 

Spørgsmål til vandrådsarbejdet?

 

Har du spørgsmål til arbejdet med vandplaner og vandråd så kontakt Billund Kommune, Annette Læbo Matthiesen, tlf. 25557779