Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Beskyttet natur

Beskyttet natur er især heder og moser, men også ferske enge og overdrev samt søer og vandløb. Arealerne er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis du har beskyttet natur på din ejendom, kan du her læse mere om, hvad det betyder for dig.

Hvad betyder beskyttelsen?

De beskyttede naturarealer er beskyttet mod tilstandsændringer, dvs. alle indgreb der direkte eller indirekte ændre forholdene på arealet. For eksempel må man ikke uden en dispensation fra kommunen anlægge stier, søer eller opføre bebyggelse på arealerne. Plantning og lignende arbejde kræver også en dispensation fra kommunen.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3

Ønsker du at søge om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, skal du bruge ansøgningsskemaet, som findes i nedenstående link. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes pr. mail til kommunen. Mailadresser findes kontaktboksene her på siden.

 Ansøg om dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til ændring af tilstand

 

Har du beskyttet natur på din ejendom?

Alle registrerede naturbeskyttede arealer kan findes på Danmarks Arealinformation. Link til Danmarks Arealinformation findes under nyttige links her på siden.

Hvis der registreres nye arealer på din ejendom, vil du få besked fra kommunen. Du vil ligeledes få besked, hvis der sker større ændringer af eksisterende registreringer på din ejendom.

Beskyttet natur

Tilsyn med naturen – derfor besøger vi din ejendom

Det er de faktiske forhold på lokaliteten, der er afgørende for, om arealet er omfattet af beskyttelsen. Dette betyder, at naturlige såvel som menneskeskabte ændringer, kan være årsag til, at et nyt areal omfattes af beskyttelsen.

Det kunne f.eks. være ophørt landbrugsdrift eller ændrede hydrologiske forhold. Ligeledes kan naturlige ændringer i tilstanden gøre, at et areal med tiden "vokser" ud af beskyttelsen.

Da registreringerne kun er vejledende, er det nødvendigt løbende at tilse de naturbeskyttede arealer. Ved besigtigelserne registrerer og vurderer vi tilstanden og floraen. Hermed vurdere vi, om arealet stadig er omfattet af beskyttelsen.