Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad er fredede områder?

Fredningerne er lavet for at sikre særligt værdifulde naturområder

Hvad er en fredning?

En fredning har typisk til formål at bevare et område i en bestemt stand. Fredningen kan også indeholde bestemmelser om naturgenopretning og regulere jagt og færdsel i området.

 

Hvorfor er der fredede områder?

Fredningerne er lavet for at sikre særligt værdifulde geologiske, biologiske, kulturhistoriske, landskabelige og/eller rekreative områder. I Billund Kommune er der flere store landskabelige fredninger - ved Ansager Ådal, St. Råbjerg og Randbøl Hede.

Før i tiden var fredning af et naturområde den vigtigste – og næsten den eneste måde , hvorved man kunne bevare naturværdierne for eftertiden.

I dag beskyttes naturen af mange andre regler og love, men der er stadig behov for at frede naturområder, der har national og international betydning.

 

Hvordan bliver et område fredet?

Et område fredes ved, at Miljøministeriet, en kommune eller Danmarks Naturfredningsforening stiller forslag om fredning over for et af landets fredningsnævn. Fredningsnævnet afgør om fredningen skal gennemføres, og offentligheden og lodsejere bliver hørt. Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Hvem fører tilsyn med fredningsbestemmelserne?

Kommunerne fører tilsyn med, at fredningsbestemmelser bliver overholdt på alle fredede arealer, der ikke er ejet af staten.

 

Er min grund fredet?

Du kan se, om der er fredede arealer på din ejendom på Danmarks Arealinformation. Link til Danmarks Arealinformation findes under nyttige links her på siden. Du skal vælge kortlaget 'Fredning'.

 

Kan jeg få dispensation fra fredningen?

Har du arealer inden for en fredning, skal du være opmærksom på, at ændringer i for eksempel arealernes drift, byggeri med mere kan kræve dispensation fra fredningen. Ansøgning om dispensation skal sendes til fredningsnævnet for det pågældende område.

Adressen på fredningsnævnet, der omfatter Billund Kommune, er:

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del
Retten i Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding

Læs mere om fredningsnævnene på fredningsnaevn.dk