Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Har du beskyttet natur på din ejendom?

Har du beskyttet natur på din ejendom kan du her læse mere om, hvad det betyder for dig.

Her kan du læse mere om beskyttet natur såsom enge, moser, heder og overdrev. Du kan også få mere at vide om naturpleje og invasive arter. 

 

Hvad betyder beskyttelsen?

De beskyttede naturarealer er beskyttet mod tilstandsændringer, dvs. alle indgreb der direkte eller indirekte ændrer forholdene på arealet. For eksempel må man ikke uden en dispensation fra kommunen anlægge stier, søer eller opføre bebyggelse på arealerne. Plantning og lignende arbejde kræver også en dispensation fra kommunen.

 

Har du beskyttet natur på din ejendom?

Alle registrerede naturbeskyttede arealer kan findes på Danmarks Arealinformation. Link til Danmarks Arealinformation findes under nyttige links her på siden.

Hvis der registreres nye arealer på din ejendom, vil du få besked fra kommunen. Du vil ligeledes få besked, hvis der sker større ændringer af eksisterende registreringer på din ejendom.

 

Hvilke ændringer kan du få tilladelse til?

Du kan i helt særlige tilfælde få tilladelse til at ændre beskyttet natur, hvis dit projekt f.eks:

- gør naturen bedre

- plejer naturen

- genopretter naturen

- er en midlertidig aktivitet, som ikke gør naturen dårligere

 

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3

Ønsker du at søge om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, skal du bruge ansøgningsskemaet, som findes i nedenstående link. Ansøgningsskemaet udfyldes digitalt og lander automatisk i kommunens postkasse. 

 Ansøg om dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til ændring af tilstand

 

Tilsyn med naturen – derfor besøger vi din ejendom

Det er de faktiske forhold på lokaliteten, der er afgørende for, om området er omfattet af beskyttelsen. Dette betyder, at naturlige såvel som menneskeskabte ændringer, kan være årsag til, at et nyt areal omfattes af beskyttelsen.

Det kunne f.eks. være ophørt landbrugsdrift, rydning af skov eller ændrede hydrologiske forhold. Naturlige ændringer i et naturområde kan også betyde, at et areal med tiden "vokser" ud af beskyttelsen.

For at holde kortlægningen af beskyttet natur opdateret, er det nødvendigt løbende at tilse de naturbeskyttede arealer. Ved besigtigelserne registrerer og vurderer vi tilstanden og plantevæksten. Hermed vurderer vi, om arealet stadig er omfattet af beskyttelsen.