Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer sikrer skove, søer, åer, kirker og fortidsminder mod at blive sløret af byggeri og andre indgreb

Vi skal alle passe på vores flotte natur og landskab. Derfor er landskaberne omkring søer, åer, skove, kysten, fortidsminder og kirker beskyttet ved hjælp af de såkaldte bygge- og beskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelsesloven.

Strand-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjen regulerer enhver ændring i tilstanden, for eksempel terrænændringer, tilplantning, bebyggelse med mere, mens skov- og kirkebyggelinje kun regulerer bebyggelse, herunder master, siloer med mere.

 

Sø- og åbeskyttelseslinjen

150 m

Søer og åer er beskyttet i en afstand af 150 m. Beskyttelsen gælder for søer med en vandflade på mindst 3 ha og for vandløb med bundbredde på mindst 2 m, og for vandløb som amterne efter de tidligere regler har registreret med en beskyttelseslinje.

Inden for beskyttelseszonen er der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks.:

 • Bygninger
 • Skure
 • Campingvogne
 • Master.

Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet.

Landbrugsmæssig drift er tilladt, dog bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende.
Opførelse af driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er ligeledes tilladt. 
Skovarealer kan gentilplantes.
Beplantning i eksisterende haver berøres ikke af beskyttelseslinjen.

 

Skovbyggelinjen

300 m

For at sikre det frie udsyn til skoven og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven.

Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Hvis skoven ved nytilplantning får et areal på over 20 ha, opstår der skovbyggelinje.

Arealer med juletræer og pyntegrønt betragtes i denne sammenhæng ikke som skov.

I zonen inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse som for eksempel:

 • Bygninger
 • Skure
 • Campingvogne
 • Master.

Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er ikke omfattet af forbuddet.

 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

100 m

Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt at foretage ændringer i tilstanden.
Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse så som:

 • Bygninger
 • Skure
 • Campingvogne
 • Master.

Der må heller ikke foretages ændringer i terrænet, beplantning eller hegning.

På jordbrugsejendomme kan der ske sædvanlig hegning.
Skovarealer kan gentilplantes.
Beplantning i eksisterende haver er ikke omfattet af forbuddet.

 

Kirkebeskyttelseslinjen

300 m

For at forhindre at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet, er det inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt. Bestemmelsen omfatter alt byggeri, men vil især have betydning for placering af siloer, elmaster og vindmøller.

I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet dog ikke.

 

 

Hvor kan jeg se bygge- og beskyttelseslinjerne?

Hvis du vil se, hvad der gælder for din ejendom, kan du bruge Danmarks Arealinformation.
Link til Danmarks Arealinformation findes under nyttige links her på siden. Der kan du søge på adresse og sætte "hak" ved emnet "Bygge - og beskyttelseslinjer".

 

Hvordan søger jeg om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne?

Ansøgning om dispensation fra åer, søer, skove, kirker og fortidsminder skal sendes til billund@kommune.dk.
Du skal vedhæfte en detaljeret beskrivelse af projektet inklusiv detailtegning og kortbilag.

Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at projektet er i overensstemmelse med formålet med bygge- eller beskyttelseslinjen. I nogle tilfælde vil vi være interesserede i at komme ud og se stedet.

 

Hvornår må jeg gå i gang?

Når vi har besluttet, om projektet kan godkendes, er der en klagefrist på 4 uger. Du må ikke gå i gang med et godkendt projekt, før klagefristen er udløbet, og der eventuelt er givet byggetilladelse. Hvis der kommer klager, må du ikke gå i gang, før sagen er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan læse mere om klagereglerne på nævnets hjemmeside herunder

Miljø- og Fødevareklagenævnet