Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommunes natur

Billund Kommune er domineret af store landbrugsarealer mod vest samt udstrakte nåleskove mod syd, hvor store hede- og mosearealer ligger skjult. Disse skovområder gemmer et unikt dyre- og planteliv, herunder en større bestand af Danmarks største landlevende pattedyr; krondyret.

Brølene fra kronhjorte runger igennem skovene i medio september til primo oktober og minder os om en forsvundet vildmark. Kronhjortenes brøl høres bedst efter mørkets frembrud. I disse måneder er det desuden oplagt at tage på svampetur. Skovene rummer store mængder af gode spisesvampe som Karl Johan, brundstokket rørhat og kantareller.

Skovene, hederne og moserne rummer også et unikt fugleliv. Sjældne fugle som natravn, rødrygget tornskade, hedelærke og vendehals yngler alle i området. I juni og juli måned er det således muligt at hører natravnens knurren på de stille sommeraftner. Andre spændende fuglearter i området er fyrremejse, grønspætte, trane og Europas største ugle, stor hornugle. Næsten alle lidt større moser i kommunen har desuden ynglende traner og den spektakulære tranedans kan opleves i det tidligere forår. Det er dog vigtigt at tranerne ikke forstyrres, så de opgiver at yngle.

Gode områder at besøge er naturområderne ved Holme Å, Randbøl Hede/Frederikshåb Plantage og Grene Sande/St. Råbjerg

 

Rødrygget tornskade og vendehals

Moser og heder

Billund kommune er karakteriseret ved at have mange heder og hedemoser. I moserne har der været gravet tørv flere steder indtil 1950’erne. Før tørvegravningen og afvandingen har der været udstrakte moser og højmoser i Billund Kommune. Læs mere om naturens historie.

Moserne i Billund Kommune er i dag unikke ved at være ekstremt næringsfattige og moserne rummer mange sjældne planter og dyr. Sommerfugle har en unik og ofte specialiseret levevis, der bevirker at disse bruges som indikatorer for biodiversitet. I Billund Kommune er der flere sjældne sommerfugle, som primært er knyttet til hedemoser. For eksempel findes mose-randøje, mose-perlemorsommerfugl og bølleblåfugl alle spredt i kommunens mange hedemoser. Billund Kommune har også den sidste indlandsbestand af ensian blåfugl, som har en meget unik og spændende levevis. Læs mere om ensian blåfuglen her.

hedelandskab

Hedelandskab i Billund Kommune. Foto: Mads Navntoft Olsen

Planter

Soldug
Soldug vokser i hedemoserne og er tilpasset ekstreme næringsfattige livsvilkår. Planten har derfor tilpasset sig til at æde små insekter for at få ekstra næring og hermed en konkurrencefordel. I Billund Kommune har vi to af de tre soldug arter, nemlig liden soldug og rundbladet soldug.

Rundbladet soldug

Rundbladet soldug. Foto: Casper Fælled.

Ulvefod
Ulvefodsplanterne er primitive planter, der spredes med sporer. De havde deres storhedstid for mere end 300 millioner år siden, hvor der var skove af ulvefodstræer. I dag er ulvefodsplanterne sjældne og findes på næringsfattig jord. I Billund Kommune ses liden ulvefod ofte i fugtige tørvelavninger og almindelige ulvefod på heder eller i næringsfattige skove. Der er desuden blevet observeret den meget sjældne cypres ulvefod i kommunen. 

Cypres ulvefod

Cypres ulvefod. Foto: Mads Navntoft Olsen.


Vårkobjælde
Vårkobjælde - hedens rose - er et meget smukt syn. Før alt andet springer ud, blomster Vårkobjælden med sine sarte blomster, der først er rosa og siden hvide. Vår-kobjælde er en af de sjældneste planter i Danmark med kun syv levesteder tilbage. Arten er dansk ansvarsart, da vårkobjælde er globalt sjælden. Der har været flere levesteder for vårkobjælde i Billund Kommune, og i dag er kun et enkelt levested tilbage. Læs hvordan Billund Kommune har udført pleje af Vårkobjælden og hvad plantens særkender er.

Vårkobjælde

Vårkobjælde.


Guldblomme
En af de flotteste og mest prangende planter på heden er guldblomme. Guldblomme er en rosetplante, der med sine flotte kurveblomster lyser smørgult på de udstrakte heder. Planten er sjælden og findes i dag stort set kun i Jylland. I Billund Kommune findes den på de værdifulde heder, der ikke er for tilgroet, og på Randbøl Hede findes endda en større bestand. Guldblomme er blevet brugt som lægeplante - blandt andet som abortmiddel. Dette kan dog ikke anbefales, da behandlingen ofte også slog moderen ihjel. Læs mere om Guldblommen her.
 

Guldbomme. Foto: Mads Navntoft Olsen.