Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Privatlivspolitik

Som led i Billund Kommunes levering af kommunal service og ydelser behandler vi oplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. Kommunen har fokus på at beskytte de oplysninger vi behandler, så håndteringen sker på en sikker og forsvarlig måde.

I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Formålet med behandlingen af personoplysninger om dig:

Billund Kommune behandler personoplysninger om dig med det formål at løse de opgaver, som vi løser som kommunal myndighed. Det kan eksempelvis være for at levere en serviceydelse til dig, som du har ret til at modtage efter servicelovgivningen eller sundhedsloven. Det kan også være, at vi er retligt forpligtede til at behandle dine personoplysninger eller at vi behandler oplysninger om dig på baggrund af et samtykke fra dig.  

Den type af oplysninger, vi behandler om dig, vil afhænge af formålet med den myndighedsopgave, vi skal løse. Vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse vores opgaver og så snart vi ikke længere skal bruge oplysningerne i vores opgaveløsning, vil de blive slettet.

Hvordan indsamler vi personoplysninger om dig?  

Vi kan få dine personoplysninger på forskellige måder.  

Ofte vil du selv fremsende oplysningerne til os fx benytter en af vores selvbetjeningsløsninger på Billund Kommunes hjemmeside eller borger.dk. Det kan også være at du på en anden måde har været i dialog med os enten telefonisk, på et møde eller på mail, hvor du har givet os nogle oplysninger.

I andre tilfælde modtager vi oplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være, at du er part i en sag eller pårørende til en person, som en sag drejer sig om.

Vi kan i nogle tilfælde indhente oplysninger om dig fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre som eksempelvis SKAT, BBR mv. 

Hvem kan vi give dine oplysninger videre til?

I nogle tilfælde giver vi dine oplysninger videre til andre. Det kan være til andre offentlige myndigheder m.v. I så fald sker det udelukkende efter aftale med dig, eller hvis vi som kommune har lovhjemmel til at dele informationerne. 

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Der er forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger alt efter hvilken type sag, det drejer sig om.

Som udgangspunkt beholder vi dine oplysninger i 5 år efter en sag er afsluttet, men det afhænger af de pågældende oplysninger og sagstypen. Inden for bestemte fagområder har vi en arkiveringspligt, hvor vi skal aflevere dine sager og tilhørende oplysninger til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. 

Du har forskellige rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Retten til indsigt
  Du kan bede om indsigt i de personoplysninger som Billund Kommune behandler om dig. Dette betyder, at du har ret til at få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig.
 • Retten til at få forkerte oplysninger berigtiget
  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.
 • Retten til at få oplysninger slettet
  Som offentlig myndighed vil vi i mange tilfælde være forpligtede til at behandle oplysninger om dig, fordi det fremgår direkte af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for vores myndighedsudøvelse. Kommuner er nemlig blandt andet underlagt reglerne om notatpligt, journaliseringspligt, samt reglerne om arkivering.
 • Retten til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig. Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Billund Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.
 • Retten til at få behandlingen begrænset
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

Hvad kan du selv gøre for at beskytte dine personoplysninger?

Almindelig e-mail og SMS anses ikke for at være en sikker måde at kommunikere på, da uvedkommende potentielt kan få adgang til indholdet i almindelige e-mails og SMS'er. Når du skal i kontakt med offentlige myndigheder bør du derfor benytte dig af Digital Post. Læs mere om Digital Post her.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager oplysninger, der ikke er rettet til mig?

Oplysninger og informationer vedrørende sager der afsendes fra kommunen er fortrolige. Hvis du mod forventning og ved en fejl modtager oplysninger, hvor du ikke er den rette modtager, bedes du venligst omgående underrette afsenderen eller databeskyttelsesrådgiveren. Derefter er det vigtigt, at du tilintetgør alle oplysninger, uden at beholde en kopi, og uden at videregive oplysninger om indholdet.

Ifølge straffeloven er det ulovligt at gøre sig bekendt med indholdet af andres breve. Også Grundloven fastslår, at brud på brevhemmeligheden alene må ske, hvis der findes en specifik retskendelse om dette. Derfor opfordrer vi dig til at underrette afsenderen eller databeskyttelsesrådgiveren og tilintetgøre alle oplysninger med det samme; både for at beskytte dig selv og den person hvis oplysninger du har modtaget. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers oplysninger.

Billund Kommune er dataansvarlig - hvordan kontakter du os?

Billund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden. 

 

Databeskyttelsesrådgiver

Ligesom andre offentlige myndigheder har Billund Kommune udpeget en Databeskyttelsesrådgiver. Det er Databeskyttelsesrådgiverens opgave at rådgive og bistå Billund Kommune med at tilse, at de databeskyttelsesretlige regler overholdes og at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med reglerne.

Har du spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Billund Kommunes Databeskyttelsesrådgiver.

Du kan også kontakte Databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af personoplysninger.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå Billund Kommune behandler dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk