Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vurdering af virkning på miljøet

En lang række anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og akvakultur, motorsportsbaner, fødevareindustri, infrastruktur m.m.

Ansøg om dit projekt

Du kan ansøge om dit projekt ved at anvende skemaet nedenfor. 

VVM-ansøgning

Skemaet skal indsendes via den digitale selvbetjening Byg og Miljø, se link til højre på siden. Skemaet kan enten udfyldes direkte inde i Byg og Miljø eller det kan hentes ned fra linket ovenfor og vedhæftes og indsendes igennem Byg og Miljø.

Kommunen foretager en vurdering (screening) af hvorvidt anlægget, på grund af dets art, dimensioner eller placering, antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet må ikke igangsættes før Billund kommune har truffet afgørelse om VVM-pligten i den konkrete sag.

Hvad er VVM?

VVM står for Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet. Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at miljøpåvirkninger tages i betragtning, før der gives tilladelse til anlæg, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. VVM-reglerne gælder både for nyanlæg og ved væsentlige ændringer eller udvidelser.

Hvornår skal jeg anmelde et projekt?

Du har pligt til skriftligt at anmelde et projekt, hvis dit projekt er opført på bilag 1 eller bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Brug linket til højre på siden for at komme ind til lovgivningen og bilagene.

Hvis mit projekt er opført på Bilag 1

Hvis dit projekt er opført på bilag 1 i Miljøvurderingsloven skal der laves et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse inden det besluttes, om anlægget eller projektet kan igangsættes.

Formålet er på et så tidligt tidspunkt som muligt at belyse konsekvenserne for omgivelserne af anlæg eller projekter, der kan have væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Samtidig kan VVM-arbejdet lede til, at projektet eller anlægget tilpasses, så belastningen af omgivelserne mindskes.

I VVM-redegørelsen beskrives virkningerne på befolkningen, klimaet, naturen, landskabet og kulturarven. Det er bygherren, der udarbejder VVM-redegørelsen.

Sagsforløb for en VVM-redegørelse:

  • Bygherren anmelder et projekt til Billund Kommune
  • Projektet annonceres offentligt og offentligheden anmodes om at komme med kommentarer
  • Billund Kommune udarbejder en VVM-redegørelse og et udkast til kommuneplantillæg.
  • VVM-redegørelsen og udkastet til kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring
  • Efter høringsperioden behandles eventuelle indsigelser
  • Kommuneplantillægget offentliggøres og der er mulighed for at klage over det til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis mit projekt er opført på Bilag 2

Findes anlægget på bilag 2 i Miljøvurderingsloven, skal bygherre indgive anmeldelse til kommunen. Skemaet skal indsendes via den digitale selvbetjening Byg og Miljø, se link til højre på siden. Skemaet kan enten udfyldes direkte inde i Byg og Miljø eller det kan hentes ned fra linket ovenfor, vedhæftes og indsendes igennem Byg og Miljø.

Kommunen foretager en vurdering (screening) af hvorvidt anlægget, på grund af dets art, dimensioner eller placering, antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurderingen tages der hensyn til kriterierne i bilag 6.


Projektet må ikke igangsættes før Billund kommune har truffet afgørelse om VVM-pligten i den konkrete sag.

Sagsforløb for en VVM-screening:

  • Bygherre anmelder et projekt listet på bilag 2 i VVM- bekendtgørelsen til Billund Kommune
  • Billund Kommune træffer afgørelse om VVM-pligt eller ikke VVM-pligt
  • Screeningsafgørelsen offentliggøres og der er mulighed for at klage over den til Miljø- og Fødevareklagenævnet