Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilsyn med virksomheder

Billund kommune fører tilsyn med alle virksomheder i kommunen, bortset fra nogle få meget store og komplicerede virksomheder, hvor Staten er tilsynsmyndighed.

Formål

Formålet med tilsynene er at sikre at miljølovgivningen overholdes, og via dialog med virksomheden, at forebygge og reducere de miljøpåvirkninger, som driften giver anledning til.

Tilsynet i praksis

Tilsynet varsles 14 dage, før det finder sted.

Vi mødes på virksomheden og gennemgår miljøforholdene. Der vejledes i, hvordan virksomheden bliver mere miljørigtig.

Følgende områder gennemgås

• støj
• spildevand
• olietanke
• udledning til luft
• affald
• jordforurening

Efterfølgende fremsendes en tilsynsrapport, hvor det vil fremgå, hvilke forhold der skal rettes op på. Dette sker via indskærpelse eller påbud.

Brugerbetaling

Tilsyn er omfattet af brugerbetaling, ligesom virksomheden efter hvert tilsyn kategoriseres ud fra de miljømæssige forhold.

Der opkræves brugerbetaling, efter det timeforbrug, som Billund Kommune anvender på tilsyn og godkendelser. Taksten reguleres årligt og er ikke momspligtig. Taksten kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Brugerbetaling opkræves hvert år i november.

Undtagelser ved brugerbetaling

Følgende anlæg er ikke omfattet af brugerbetalingen, hvis de overvejende grad anvendes til ikke-erhvervsmæssige fritids- og idrætsaktiviteter

• skydebaner
• motorsportsbaner og knallertbaner
• flyvepladser
• ferskvandsdambrug til udklækning af fiskeyngel

Indberetning af tilsyn og godkendelser af virksomheder

Billund Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen, hvor mange tilsyn og godkendelser der er udført i det forgangne år.