Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Anmeldelse af støjende og støvende aktiviteter

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m. kan der midlertidigt forekomme støvende og støjende aktiviteter, som kan være til gene for naboer.

Billund Kommune har udarbejdet en forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer i forbindelse med nedrivninger samt bygge- og anlægsaktiviteter. Borgere og virksomheder, som foretager støjende, støvende eller vibrationsfrembringende aktiviteter skal følge kommunens forskrift for dette.

Forskriften indeholder krav til blandt andet arbejdstider, støj- og støvbegrænsende foranstaltninger. Det betyder, at midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde ikke længere skal anmeldes til kommunen. Det er bygherres ansvar at sikre, at bestemmelserne i forskriften overholdes.

 

Læs forskriften her

Dispensation

Hvis det vurderes, at bestemmelserne i forskriften ikke kan overholdes, skal der søges om dispensation.

Ansøgning om dispensation skal fremsendes i god tid og senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Du skal stadig sørge for at indhente andre relevante tilladelser eller dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Affald fra bygge-, anlægs- og nedrivningsprojekter skal fortsat anmeldes, sorteres og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler, herunder Billund Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Sørg altid for - i god tid før arbejdet påbegyndes - at orientere naboer og andre, som kan blive udsat for støv, støj eller vibrationer fra aktiviteterne.