Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Jordflytning

Hvis du skal flytte jord væk fra din grund, skal det anmeldes til Billund Kommune. Der er kun pligt til anmelde jord, der flyttes fra områdeklassificeret, V1 eller V2 kortlagt område.

Anmeldelse

Alle anmeldelser skal ske digitalt via Jordweb

Mængder under 1 m³

Private kan bortskaffe mængder mindre end 1 m³ på kommunens genbrugsstationer, uanset om jorden er ren eller forurenet. Dette skal ikke anmeldes til kommunen.

Sagsgang

Du skal anmelde jordflytning senest 4 uger, inden flytningen, da kommunen, skal have mulighed for at indhente supplerende oplysninger. Når kommunen har givet sin accept, kan jorden flyttes.

Prøver af jorden

Du kan hos de fleste jordmodtagere, få udtaget prøver til analyse, hvis ikke skal dette gøres på opgravningssteder.

Modtageanlægget kan have særlige krav til, hvor mange prøver du skal have taget. Kontakt derfor modtager, inden du tager dine prøver.

Tabel om jordanalyser

 

Analyse af jorden

Parametre, der som minimum skal analyseres for:

Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Nikkel, Zink.

Total kulbrinter

Benz(a)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, sum af PAHer

Tabellen viser kategoriseringen af jord. Enheden for alle værdier er mg/kg tørstof. 

Klassificering efter: *Letter forurenet 
Parameter Kategori**
< 1
Kategori
< 2
Tørstof    
Arsen <20 <20
Bly 40 400
Cadmium 0,5 5
Chrom total 500 1000
Kobber 500 1000
Nikkel    
Kviksølv 1 3
Zink 500 1000
C6-C10 (Reflab1)    
C10-C15 (Reflab1)    
C15-C20 (Reflab1)    
C20-C30 (Reflab1) 100 300
Sum C10-C20 (Reflab1)    
Sum C6-C35 (Reflab 1)    
Fluoranthen    
Benz(b+j+k)fluoranthen    
Benz(a)pyren 0,3 3
Indeno(1,2,3-cd)pyren    
Dibenz(a,h)anthracen 0,3 3
Sum af 7 PAH'er 4 40

* Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord

**Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord