Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dambrug

Kommunen fører årligt tilsyn med alle dambrug. Dambrug skal ligeledes årligt indberette deres forbrug af foder, medicin og hjælpestoffer.

Vi har otte dambrug i Billund Kommune

Der er seks traditionelle dambrug med jorddamme, som tager vand ind fra vandløb, og to mere moderne anlæg med betondamme, som indvinder grundvand. Der opdrættes udelukkende ørreder på dambrugene.

 

Tilsyn med dambrug

Kommunen fører tilsyn én gang årligt på alle dambrug. Ved tilsynet kontrollerer vi, om bestemmelserne om drift og indretning i dambrugsbekendtgørelsen og vilkår i miljøgodkendelsen overholdes. I marts/april bedømmer vi vandløbets miljøtilstand opstrøms og nedstrøms dambruget. Det foregår ved, at vandløbets biologiske tilstand bedømmes efter metoden Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI).

Efter tilsynet udarbejder vi en tilsynsrapport, hvor vi opsummerer dambrugets miljøforhold. Vi skriver også i tilsynsrapporten, hvis der er forhold, der skal rettes op på. Udvalgte dele af tilsynsrapporten offentliggøres på Danmarks Miljø Administration.

Dambrug skal desuden årligt indberette deres forbrug af foder, medicin og hjælpestoffer.

 

Miljøgodkendelser og tilladelser til dambrug

Alle dambrug skal have en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. I miljøgodkendelsen fastlægges de miljømæssige rammer, som virksomheden skal operere indenfor.

Det er kommunen, som udarbejder en miljøgodkendelse for dambrug. I miljøgodkendelsen stiller vi blandt andet vilkår til driften af dambruget, samt krav til reduktion af miljøbelastningen ved brug af "bedste anvendelige teknik" (BAT).

Det er også kommunen, som udarbejder tilladelser til indvinding af grund- og overfladevand. En miljøgodkendelse skal revurderes hvert 10. år.