Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilsynskampagne 2016 – Flydelag på gyllebeholdere

Billund Kommune har i 2016 sat fokus på korrekt opbevaring af flydende husdyrgødning. Kommunen gennemførte derfor i løbet af november og december måned en tilsynskampagne med fokus på, om flydelaget er tæt, om der løbende føres logbog over flydelagets tilstand, og om den lovpligtige beholderkontrol er gennemført.

Nedenfor kan du læse konklusionerne fra tilsynskampagnen

Læs konklusioner fra tilsynskampagnen

 

Regler for opbevaring af flydende husdyrgødning

Faktablad om gyllebeholderens drift og indretning

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen er der en række regler, der skal overholdes i forhold til indretning og drift af lagre til opbevaring af flydende husdyrgødning:

 • En gyllebeholder større end 100 m3 skal kontrolleres hvert 10. år, dog hvert 5. år, hvis beholderen ligger mindre end 100 meter fra sø eller vandløb. Kontrollen skal udføres af en autoriseret beholderkontrollant. Læs mere på: www.beholderkontrol.dk/
 • Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning, som f.eks. flydedug eller teltoverdækning, eller tæt naturligt flydelag, som f.eks. halm eller letklinker.
 • Det naturlige flydelag skal dække hele beholderen, være tæt og sammenhængende samt have en tør overflade (i tørvejr). Den skal være stabil i forbindelse med blæst og kraftig nedbør. 
 • Der skal føres logbog for alle beholdere med flydende husdyrgødning uden fast overdækning. Læs mere i Miljøstyrelsens logbog: http://mst.dk/media/mst/7879772/logbog.pdf
 • Logbogen skal føres mindst én gang om måneden.
 • Hvis det konstateres, at beholderen ikke er dækket af en tilstrækkelig tæt overdækning, skal der samme dag startes en reetablering. Overdækningen skal være intakt senest 7 dage efter, en mangelfuld overdækning er konstateret.
 • Efter omrøring og udbringning accepteres en periode på 7 dage uden tæt overdækning.
 • I forbindelse med tømning af en beholder accepteres en periode på 2 uger uden tæt overdækning.
 • Gyllebeholdere må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens.
 • Gyllebeholdere, hvortil der pumpes, skal have dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb.
 • Pumper, der anvendes til tømning af gyllebeholdere, skal være sikret mod utilsigtet start.
 • Pumperør, der er monteret på gyllebeholdere, skal enten svinges ind over beholderen og fastlåses i denne position eller være forsynet med en afspærringsventil, når pumpen ikke anvendes.
 • Ved visse gyllebeholdere, beliggende i nærheden af vandløb og søer, skal der etableres beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer. Læs mere i Miljøstyrelsens vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer: http://mst.dk/media/mst/66656/Vejledningbeholderbarrieredecember2011.pdf

Du kan også kontakte Billund Kommunes landbrugsteam for mere information om korrekt opbevaring af flydende husdyrgødning.