Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Servicemål og sagsbehandlingstider

Se hvor lang tid kommunen skal bruge på, at lave en miljøgodkendelse efter Husdyrloven.

Visitering af ansøgninger

Ansøgninger visiteres inden 21 dage.

Ansøger modtager indenfor tidsfristen oplysning om, hvorvidt ansøgningen er tilstrækkelig udførlig til, at kommunen kan begynde sagsbehandlingen.

Udarbejdelse af tilladelser og godkendelser

Afgørelsens omfang, dvs. om der er tale om en tilladelse eller miljøgodkendelse ansøgt efter § 10, 11, 12 eller 16, er bestemmende for sagsbehandlingstiden.

Regeringen og KL har i december 2015 indgået følgende aftale om servicemål for Fastsatte maksimale gennemsnitlige sagsbehandlingstider:

Ansøgning efter:

§ 10 (15-75 dyreenheder) 110 dage

§ 11 (75 - 250 dyreenheder) 155 dage

§ 12 (+250 dyreenheder) 180 dage

§ 16 (arealgodkendelser) 160 dage

 

Sagsbehandlingstiden regnes, fra sagen er visiteret som fuldt belyst. De perioder i sagsbehandlingen, hvor sagen ligger hos ansøger, f.eks. fordi kommunen mangler flere oplysninger, fraregnes i opgørelsen af sagsbehandlingstiden. Dog fraregnes ikke de første syv dage i hver periode, hvor sagen ligger hos ansøger.

Registreringer af ansøgningstidspunkter, visiteringsdatoer og antal sagsbehandlingsdage foretages så vidt muligt i IT-ansøgningssystemets UVISA moniteringsprogram.

Statuslister for sagsbehandling

Statusliste for husdyrgodkendelsessager 2013-2018

Statusliste for husdyrgodkendelsessager 2007-2012