Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Markstakke

Opbevaring af dybstrøelse i markstakke.

Hvad må lægges i markstak?

Vejledning om korrekt håndtering af markstakke

Dybstrøelse skal generelt have ligget 3-4 måneder i stalden eller på en godkendt møddingsplads for at være tilstrækkelig komposteret til at kunne opbevares i markstak.

Dybstrøelse skal være ensartet og have et tørstofindhold på minimum 30 %.

Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være kompostlignende allerede efter 1-2 måneder.

Eksempler på gødningstyper som ikke kan køres direkte i markstak:

 • Gødning og halmspild fra pelsdyr
 • Gødning fra ædepladser i en dybstrøelsesstald for kvæg
 • Dybstrøelse fra kalvebokse og sygebokse mv. med hyppig udmugning
 • Dybstrøelse fra svinestalde
 • Fast gødning fra heste


Husdyrgødning, som ikke opfylder kravet om at være kompostlignende, skal opbevares i godkendt beholder eller på møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder.

Overdækning og oplagringsperiode

Markstakken skal overdækkes straks efter udlægning. Overdækningen skal bestå af vandfast materiale såsom plastik eller presenning.

Udbringes markstakken indenfor 7 dage, kan overdækning undlades, hvis der ikke er risiko for forurening af grundvandet eller afstrømning til søer, vandløb eller dræn ved tøbrud eller regnskyl.

Der skal føres årlige optegnelser over markstakkene med oplysninger om oplagringsperiode og placering.

En markstak må højst ligge samme sted i 12 mdr. og ikke samme sted igen før efter 5 år.

Afstandskrav

Der gælder følgende afstandskrav for placering af markstakke:

 • Almene vandindvindingsanlæg 50m
 • Andre vandindvindingsanlæg 25m
 • Vandløb, dræn og søer over 100 m2, 15m
 • Offentlig vej/privat fællesvej 15m
 • Levnedsmiddelvirksomhed 25m
 • Beboelse på samme ejendom 15m
 • Naboskel 30m

Det skal generelt sikres, at placeringen af markstakken ikke medfører risiko for forurening af grundvandet eller afstrømning til søer, vandløb eller dræn ved tøbrud eller regnskyl.