Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Husdyrbrug

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug.

Anmeldeordninger

SagsbehandlingstiderSprøjtemidler

Landbruget bruger pesticider eller sprøjtemidler til at bekæmpe blandt andet svampesygdomme, skadegørende insekter og ukrudt.

For at undgå forurening af vores årer, søer og grundvand med pesticider - og for at beskytte sundheden hos landmænd og forbrugere - må landbrug, gartnerier, golfbaner, private haver osv. kun bruge godkendte sprøjtemidler og kun til de anvendelser og i de mængder de er godkendte til.

Miljøstyrelsen risikovurderer og godkender sprøjtemidler. Styrelsen udarbejder endvidere regler og retningslinjer for hvordan de må bruges. Herunder uddannelse af sprøjteførere, sikker påfyldning og udbringning af midlerne samt beregner afgift på midlerne.

Du kan få mere at vide om sprøjtemidler på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Afstandskrav til stalde, møddinger og gyllebeholdere

Bygninger og lignende til husdyrbrug skal af hensyn til omgivelserne overholde nogle fastsatte afstandskrav.

Der er fastsat afstandskrav til bl.a.:

· bolig- og sommerhusområder

· områder udlagt til bolig eller blandet bolig og erhverv

· nabobeboelse

· vandforsyningsanlæg

· vandløb og søer

For de gældende afstandskrav kan du henvende dig til kommunen.

Gener fra udspredning af husdyrgødning

Næringsstofferne i gødningen er nødvendige for, at afgrøderne kan vokse på marken, og for at opnå den bedste udnyttelse af næringsstofferne skal planterne gødes i planternes vækstsæson.

Gylle, den mest almindelige form for husdyrgødning, må som udgangspunkt ikke udbringes i perioden fra efter høst (senest 1. oktober) og frem til den 1. februar. På visse afgrødetyper eller efter en periode med usædvanlig meget regn, må gyllen dog udbringes på marker frem til 15. oktober. Begrænsningerne på udbringning af husdyrgødning i vinterhalvåret er fastsat for at nedsætte tilførsel af næringsstoffer til vandmiljøet

Husdyrgødning må ikke udbringes i weekender og på helligdage på de marker, som ligger inden for 200 meters afstand til byzone, sommerhusområde eller områder i landzone udlagt til boligformål. Formålet er at mindske lugtgener i de tidsrum, hvor mange mennesker formodes at opholde sig i og ved deres bolig eller sommerhus.

Områder i landzone er landbrugets arbejdsplads. I landzone, som ikke er udlagt til boligformål, er der derfor ingen afstandskrav.

Udspredning af husdyrgødning på markerne må ikke give unødige gener. Det vil sige, at kommunen i særlige tilfælde kan gribe ind over for gener, som ligger ud over, hvad man må forvente ved almindelig landbrugsdrift. Det afhænger af de konkrete omstændigheder, og det vil være kommunens vurdering, der gælder.