Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dambrug

Kommunen fører årligt tilsyn med alle dambrug. Dambrug skal ligeledes årligt indberette deres forbrug af foder, medicin og hjælpestoffer.

 

Dambrug i Billund Kommune

Der er ni aktive dambrug i Billund Kommune - otte traditionelle jorddambrug, som tager vand ind fra vandløb, og to recirkuleringsanlæg i beton, som indvinder grundvand. Kommunen fører årligt tilsyn med alle dambrug. Dambrug skal ligeledes årligt indberette deres forbrug af foder, medicin og hjælpestoffer.

 

Tilsyn med dambrug

Kommunen fører tilsyn én gang årligt på alle dambrug. I forbindelse med tilsynet bliver blandt andet driftsforholdene kontrolleret. Som en del af tilsynet foretager kommunen en bedømmelse af vandløbets miljøtilstand opstrøms og nedstrøms dambruget. Dette foregår ved at vandløbets biologiske tilstand bedømmes efter metoden Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI).

På baggrund af tilsynet udarbejder kommunen en tilsynsrapport. I denne opsummeres dambrugets miljøforhold, det vil ligeledes fremgå af tilsynsrapporten, hvis der er forhold, der skal rettes op på. Udvalgte dele af tilsynsrapporten offentliggøres på Danmarks Miljø Administration.

 

Miljøgodkendelser og tilladelser til dambrug

Alle dambrug skal have en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen er en rammegodkendelse, der udstikker de miljømæssige rammer, som virksomheden skal agere indenfor.

Det er kommunen, som udarbejder en miljøgodkendelse for dambrug. I miljøgodkendelsen stilles blandt andet vilkår til driften af dambruget, samt krav til reduktion af miljøbelastningen ved brug af "bedst anvendelige teknik" (BAT). Det er ligeledes kommunen, som udarbejder tilladelser til indvinding af grund- og overfladevand, ændringer af tilstanden i beskyttede naturtyper, forøgelse af foderforbrug med videre.

En miljøgodkendelse har en retssikkerhedsperiode på 8 år, og skal revurderes hver 10. år.

 

Udvidelse af dambrug

Hvis et dambrug ønsker en udvidelse eller en ændring, der evt. kan medføre en forøget miljøpåvirkning skal ansøgningen VVM screenes. Ved screeningen afgøres om der evt. skal laves en VVM redegørelse. Under VVM screeningen vil habitatreglerne (natura 2000) ligeledes blive iagttaget.