Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Opgravning uden for egen grund

Hvis du skal grave uden for din egen grund, skal du ansøge om gravetilladelse. I forbindelse med dit gravearbejde skal være opmærksom på ledninger i jorden.

Hvornår skal jeg søge om gravetilladelse?

Vil du foretage opgravninger uden for din egen grund, f.eks. i forbindelse med nedgravning af kabler og rørledninger, skal du forinden have en gravetilladelse fra kommunen. Dette gælder også opgravninger, der vedrører stik på private fællesveje i byområderne.

Hvis der søges om opgravning i en vej, hvor Billund Kommune ikke er vejmyndighed, får du afslag. Hvis der er en vejmyndighed, vil afslaget indeholde en henvisning til denne myndighed. Dette vil typisk være tilfældet på en helt privat matrikel eller en statsvej.

Hvordan ansøger jeg om gravetilladelse?

Når du sender en ansøgning om gravetilladelse skal du beskrive:

  • Hvad det er for et arbejde du ønsker at udføre
  • Hvor du ønsker at grave
  • Hvordan gravearbejdet vil blive afmærket (afmærkningsplan)

På den måde samler vi - og afklarer - alle spørgsmål vedrørende gravearbejdet allerede når gravetilladelsen bliver givet.

Søg gravetilladelse

Vær opmærksom på at få alle oplysninger ind i ansøgningen - særligt element; eksempelvis kørebane, fortov, rabat mm. Belægningstype (asfalt, fliser, græs mm.) kan du skrive ind i alternativ beskrivelse. Hvis du har brug for at uddybe yderligere, så brug meget gerne bemærkninger til eksempelvis til at skrive, om du skal skære i asfalten og hvordan. Der er i ansøgningen en vejledning, som du kan finde, hvis du klikker øverst til højre på vejledning, mens du ansøger eller inden du starter.

For vi bedre kan se, hvor det er du skal grave, kan du sende et kortbilag med ansøgningen. Dette bilag kan du vedhæfte, når du laver ansøgningen. Tegninger skal udarbejdes i overensstemmelse med Håndbog for afmærkning af vejarbejder inklusiv den eller de relevante tegningsnumre. Alternativt skal der medfølge en afmærkningstegning til den specifikke gravning.

Tegninger: Håndbog for afmærkning af vejarbejder

Ledningsarbejder: Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje

Når vi modtager din ansøgning til gravetilladelse, og kan godkende den, vil du automatisk modtage en mail med den godkendte gravetilladelse. Husk derfor at tjekke om mailadresser og øvrige kontaktoplysninger er korrekte.

Hvornår må jeg grave?

Opgravningen må først igangsættes, når du har fået en gravetilladelse.

Når du har udfyldt ansøgningen om gravetilladelse og sendt den til os, vil du få en kvittering på skærmen med et referencenummer og en besked om at den vil blive behandlet. Vi skal dog minimum have ansøgningen ind 14 dage før selve gravningen forventes påbegyndt.

Ved store og/eller komplekse opgravninger skal der påregnes en længere sagsbehandlingstid.

Der kan være behov for partshøring eller en særskilt ansøgning hvis opgravningen krydser et vandløb, berører beskyttet natur, eller ligger indenfor gravhøjes beskyttelseslinjer mm.

Hvis disse arealer skal krydses, skal du kontakte Billund Kommunes natur & miljøafdeling, da det kan have indflydelse på, hvor en ledning kan placeres.

Arealinfo.dk: Undersøg om opgravningen vil komme til at berøre særligt udpegede arealer

Hvis der i forbindelse med opgravningen ønskes opstillet teknikhuse eller skabe, skal Park & Vej kontaktes for nærmere aftale.

Pas på ledninger!

Husk, at der skal søges ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret.

Ledningsejerregistret