Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan kan du brevstemme

Her kan du se hvordan du kan brevstemme i forbindelse med folkeafstemning den 1. juni 2022.

Fra 20. april til og med 28. maj 2022 kl. 16.00 kan du brevstemme i forbindelse med folkeafstemning den 1. juni 2022.

Hvor kan jeg brevstemme i Billund Kommune?

 • Du kan brevstemme i en hver kommune i Danmark.
 • Den kommune, du brevstemmer i, sørger for, at din brevstemme bliver sendt til den kommune, hvor du er stemmeberettiget.
 • I Billund Kommune kan du brevstemme fra den 20. april til og med lørdag den 28. maj 2022. 
 • Du kan brevstemme i Borgerservice på Magion Biblioteket samt Borgerservice på Billund Bibliotek.
 • Du skal ikke bestille tid på forhånd, men trække et nummer ved nummersystemet ved ankomst.
 • Du skal påregne at der kan forekomme ventetid.
 • Husk at du skal medbringe legitimation (pas, kørekort, sundhedskort eller lignende) for at kunne brevstemme.

 

Åbningstid for hvornår du kan brevstemme i Borgerservice på Magion Biblioteket:

Husk at du skal medbringe legitimation (pas, kørekort, sundhedskort eller lignende) for at kunne brevstemme.

 • Mandag – onsdag: kl. 10.00 – 15.30.
 • Torsdag: kl. 10.00 – 18.00.
 • Fredag: kl. 10.00 – 12.00.

Ekstraordinær åbningstid for brevafstemning i Borgerservice på Magion Biblioteket:

 • Lørdag den 14. maj kl. 10.00 - 12.00.
 • Torsdag den 19. maj kl. 18.00 - 20.00.
 • Fredag den 27. maj kl. 10.00 - 12.00.
 • Lørdag den 28. maj kl. 9.00 - 16.00.

Åbningstid for hvornår du kan brevstemme i Borgerservice på Billund Bibliotek:

Husk at du skal medbringe legitimation (pas, kørekort, sundhedskort eller lignende) for at kunne brevstemme.

 • Onsdag: kl. 10.00 – 18.00.

Ekstraordinær åbningstid for brevafstemning i Borgerservice på Billund Bibliotek:

 • Lørdag den 21. maj kl. 10.00 – 12.00.

Brevstemme i eget hjem


Forhindrer sygdom eller fysik dig i at møde frem i valglokalet på valgdagen, kan du i stedet stemme pr. brev i dit hjem. Det kræver, at du søger om at brevstemme i eget hjem.

 • Du kan søge om at brevstemme i eget hjem fra d. 4. maj 2022.
 • Skemaet skal afleveres til Borgerservice senest d. 20. maj 2022 kl. 18.00.

Ansøgningsskemaet kan du downloade her på siden, få hos din hjemme- eller sygeplejerske eller hente på borgerservice eller på vores plejecentre. Du får herefter meddelelse om, hvilken dag du får besøg af stemmemodtagerne.

Hent ansøgningsskema om anmodning om at afgive stemme i eget hjem (sendes/afleveres til borgerservice)

 • Hvis du sender skemaet med posten, skal du sende det til den adresse, som en angivet på skemaet.

Kan jeg stemme på et andet afstemningssted end der, hvor jeg er tilknyttet?

 • Hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.
 • Ansøgningsskemaet kan du få ved henvendelse til Borgerservice på MAGION Biblioteket eller Borgerservice på Billund Bibliotek.
 • Du kan søge fra den 4. maj 2022.
 • Skemaet skal afleveres senest den 24. maj kl. 12.00 til Borgerservice på MAGION Biblioteket eller Borgerservice på Billund Bibliotek.
 • Ansøgningsskemaet kan du downloade her på siden eller hente på borgerservice.

Hent ansøgningsskema om overflytning til andet afstemningssted her.

Når du vil brevstemme i Danmark

I stedet for at møde op på valgdagen kan du vælge at brevstemme.

Folkeafstemningen den 1. juni 2022

Til folkeafstemningen den 1. juni 2022 kan du brevstemme fra onsdag den 20. april 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022. Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Du kan brevstemme i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene.

I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme.

Derudover kan du fra onsdag den 11. maj 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022 brevstemme på nedenstående steder:

 • på sygehuse, hvis du er indlagt
 • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • i særlige boformer - fx for kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - hvis du opholder dig her
 • i fængsler, arresthuse, mv., hvis du er indsat
 • i dit eget hjem (efter ansøgning), hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
 • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

Du kan læse mere om at brevstemme på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside:

Hvornår kan jeg brevstemme i Danmark?

Brevstemme til folkeafstemninger

Til folkeafstemninger kan du som udgangspunkt brevstemme 6 uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark og indtil den tredjesidste hverdag før afstemningsdagen, herunder lørdag.

Det er dog en betingelse, at der skal være den fornødne klarhed over, hvad vælgerne skal stemme om til folkeafstemningen, før brevstemmeafgivningen kan gå i gang. Ved nogle folkeafstemninger vil man derfor ikke kunne brevstemme fra 6 uger før afstemningsdagen, og brevstemmeafgivningen vil derfor gå i gang senere.

Folkeafstemningen den 1. juni 2022

Til folkeafstemningen den 1. juni 2022 kan du brevstemme fra onsdag den 20. april 2022 (6 uger før valgdagen) til og med lørdag den 28. maj 2022 (tredjesidste hverdag før valgdagen, inkl. lørdag).

Hvis du til folkeafstemningen den 1. juni 2022 brevstemmer et andet sted i Danmark end i kommunen - fx på et sygehus, hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra onsdag den 11. maj 2022 (3 uger før valgdagen) og indtil lørdag den 28. maj 2022.

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Brevstemme til folketingsvalg

Til folketingsvalget kan du tidligst brevstemme her i landet 3 uger før valget, dog senest den tredjesidste hverdag før valgdagen (inkl. lørdag).

Du kan ikke brevstemme, før valget er udskrevet.

Sådan brevstemmer du - husk gyldig legitimation

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Når du har fremvist gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt.

Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal udfylde med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt.

Du kan læse mere om at brevstemme på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside:

Hjælp til at brevstemme

Har du brug for hjælp til at udfylde/afkrydse stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, kan du få hjælp af en eller to stemmemodtagere.

Du kan i stedet for den ene stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, fx din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt.

Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden medvirken af en myndighedsperson (en stemmemodtager). Dog er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for stemmemodtageren tilkendegiver, at du 
alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. Endvidere er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme, f.eks. ja/nej ved en folkeafstemning eller et bestemt parti og/eller en bestemt kandidat ved et folketingsvalg.

Du kan læse mere om hjælp til stemmeafgivningen på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside:

Hjælpemidler, når du skal brevstemme

Når du brevstemmer, kan du benytte de hjælpemidler, der stilles til rådighed.

Kommunerne skal stille en række hjælpemidler til rådighed på brevstemmestederne. Det drejer sig om:

 • en sort pen med en tykkere stregtykkelse, der gør afkrydsningen af stemmesedlen mere tydelig
 • en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen og være en hjælp for vælgere med nedsat syn
 • en ikke-håndholdt LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve.

Ved folkeafstemninger skal der også stilles en overlægsplade til rådighed. På overlægspladen skal ”Ja” og ”Nej” anføres med punktskrift, og ud for ”Ja” og ”Nej” skal der være udstansede huller til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Overlægspladen er en hjælp for blinde og svagsynede.

Derudover skal der på mindst ét brevstemmested i hver kommune være følgende hjælpemidler:

 • et hæve-/sænkebord, der kan være en hjælp for vælgere, der er kørestolsbrugere 
 • et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV, hvor vælgeren kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.
 

Ansøg om at stemme i hjemmet

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme i dit hjem. Du skal søge kommunen om at stemme i dit hjem.

Folkeafstemningen 1. juni 2022 

I forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni 2022 skal kommunen skal have din ansøgning senest kl. 18 fredag den 20. maj 2022. Kommunen kan dog sætte en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

Hvis kommunen mener, at du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil I sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Indenrigs- og Boligministeriets valgside.

Stemme fra institution m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer mv., eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og modtager din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, når der er valg eller folkeafstemning, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse, kan du brevstemme i udlandet på enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat. 

Hvis du bor i udlandet, har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark. Enkelte grupper af danske statsborgere, der har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, kan dog søge om at bevare deres valgret til danske valg i en tidsbegrænset periode.

Ønsker du at blive optaget på valglisten for udlandsdanskere, skal du anmode din seneste bopælskommune i Danmark om det. Det er den samme valgliste, man bliver optaget på ved folketingsvalg og folkeafstemninger.

Hvis du bor i udlandet og har søgt om og er blevet godkendt til at komme på valglisten, fordi du opfylder betingelserne, har du valgret til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg. Du kan så brevstemme i udlandet, men kan også stemme på valgdagen i Danmark, hvis du er hjemme dér.

Du kan læse nærmere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Boligministeriets valgside. 

Hvornår kan jeg brevstemme i udlandet?

Brevstemme til folkeafstemninger

Ved folkeafstemninger kan du som udgangspunkt brevstemme 3 måneder før valgdagen. Det er dog en betingelse, at der skal være den fornødne klarhed over, hvad det er, vælgerne skal stemme om til folkeafstemningen, før brevstemmeafgivningen kan gå i gang. Ved nogle folkeafstemninger vil man derfor ikke kunne brevstemme fra 3 måneder før valgdagen, og brevstemmeafgivningen vil derfor gå i gang senere.

Folkeafstemningen den 1. juni 2022

Ved folkeafstemningen den 1. juni 2022 kan der brevstemmes i udlandet fra den 30. marts 2022, da der denne dag var den fornødne klarhed over afstemningstemaet.Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem til din kommune og afleveret på dit valgsted, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

Brevstemme til folketingsvalg

Du kan brevstemme fra og med 3 måneder før valgdagen til folketingsvalg. Da man ikke ved folketingsvalg ved, hvornår der er valg, kan du dog brevstemme i udlandet når som helst, men din stemme kommer kun i betragtning, hvis den er afgivet tidligst 3 måneder før valgdagen. Har du afgivet en brevstemme til folketingsvalg på et tidligere tidspunkt end 3 måneder før valgdagen, skal du derfor brevstemme igen eller møde op og stemme på valgdagen.

Hvor brevstemmer jeg i udlandet?

Hvis du ønsker at brevstemme i udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, hvor du opholder dig.

Også danske statsborgere, som opholder sig i Grønland, på Færøerne, eller som gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg, fx boreplatform, kan brevstemme. Når du skal afgive din brevstemme, foregår det på de færøske/grønlandske folkeregistre, på skibet eller havanlægget. Søfolk og deres medrejsende ægtefæller kan i øvrigt brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg. Disse brevstemmer bliver ikke forældet, men gælder til det næste folketingsvalg.

Du kan finde kontaktoplysninger på de danske repræsentanter (ambassader og konsulater) på Udenrigsministeriets hjemmeside: