Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Brevstemme til kommunal- og regionsvalg 2017

Den 21. november 2017 er der kommune- og regionsvalg i Danmark. Hvis du ikke kan nå at stemme på dagen, har du muligheden for at brevstemme. Det er muligt at brevstemme fra tirsdag den 10 oktober. Her kan du se, hvordan du gør.

I Danmark kan enhver vælger brevstemme i en hvilken som helst kommune her i landet, fx på borgerservicecentrene. I Billund Kommune kan du brevstemme på følgende steder:

 • Borgerservice på Magion Biblioteket
 • Borgerservice på Billund Bibliotek

Du kan stemme i Borgerservices normal åbningstid.

Sidste dag for at brevstemme på borgerservice er fredag den 17. november 2017.

Vi holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning

 • Lørdag den 4. november er der åbent fra 10.00-13.00 for brevstemmeafgivning i Billund
 • Lørdag den 11. november er der åbent fra 10.00-13.00 for brevstemmeafgivning i Grindsted
 • Fredag den 17. november er der åbent indtil kl. 16.00 for brevstemmeafgivning i Grindsted

 

Hvornår kan jeg brevstemme fra?

Til kommunevalget kan du tidligst brevstemme her i landet 6 uger før valget.

Det er muligt at brevstemme fra tirsdag d. 10. oktober 2017 til og med fredag d. 17. november 2017.

 

Hvornår kan jeg senest brevstemme?

Du kan brevstemme i borgerservice til og med fredag den 17. november 2017.

 

Hvad skal jeg medbringe?

Gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis.

 

Sådan brevstemmer du:

Du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune, og ikke blot i den kommune, hvor du bor.

Du skal huske at medbringe legitimation, fx kørekort, pas eller sygesikringsbevis, når du møder op for at brevstemme.


Hvis du opholder dig i udlandet, kan du brevstemme på enhver dansk repræsentation, det vil sige på den danske ambassade eller det danske konsulat i det land, hvor du opholder dig.


Brevstemmer du i udlandet, skal du være opmærksom på, at du skal brevstemme i så god tid, at brevstemmen kan nå hjem til den relevante kommune, før valghandlingen går i gang tirsdag den 21. november 2017.

Her finder du flere oplysninger om, hvordan du brevstemmer til valg og folkeafstemninger i Danmark

Til dig som er handicappet eller har nedsat førlighed

Kan jeg brevstemme i et specialindrettet stemmerum?

Ja, det er muligt i:

Borgerservice i Magion Biblioteket

Tinghusgade 15

7200 Grindsted

Bemærk:

 • Hvis du vælger at brevstemme i det specialindrettet stemmerum, behøver du ikke ansøge om at blive overflyttet til afstemningssted i Grindsted.
 • Hvis du vil afgive din stemme i det specialindrettet stemmerum på selve valgdagen, så skal du ansøge. Læs mere her om hvordan du ansøger.

Her kan du kan læse mere om hvad det specialindrettet stemmerum indeholder.

Brevstemme i eget hjem

Er du syg eller dårligt gående og derfor ikke kan møde frem i valglokalet på valgdagen, kan du stemme per brev i dit hjem. Det kræver, at du ansøger herom på et særligt skema.

Skemaet kan fås på borgerservice, samt på plejecentrene eller kan printes her fra hjemmesiden.

Du får herefter meddelelse om, hvilken dag du får besøg af stemmemodtagerne.

Her kan du hente skemaet: Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet

 
Skemaet "Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet" skal være Borgerservice i hænde senest kl. 18.00 torsdag den 9. november 2017.

Hvis du sender skemaet med posten, skal du sende det til den anførte adresse. Adressen står på skemaet.

Hvem kan jeg stemme på?

Bekendtgørelse af kandidatlister er endnu ikke kommet.

De godkendte kandidatlister med samtlige kandidaters navne vil blive offentliggjort på Borgerservice i Magion Biblioteket samt Borgerservice på Billund Bibliotek, mandag d. 9. oktober 2017.

Når du vil brevstemme i Danmark

I stedet for at møde op på valgdagen og stemme, kan du vælge at brevstemme.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Danmark kan du brevstemme her:
 • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
 • på sygehuse, hvis du er indlagt
 • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
 • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
 • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
 • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvornår kan jeg brevstemme?

Det næste kommunale og regionale valg er tirsdag den 21. november 2017. Her kan du brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark fra og med tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november 2017.

Generelt gælder, at du kan brevstemme seks uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark og at den sidste dag, du kan brevstemme, er fredagen før valgdagen.

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end på kommunen - fx på et sygehus, hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra tre uger før valgdagen og indtil fredagen før valgdagen.

Hvor kan jeg brevstemme?

I Danmark kan du brevstemme:

 • i alle landets kommuner på borgerservicecentrene, samt andre steder som fx i nogle kommuner på biblioteker - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
 • på nogle biblioteker
 • på sygehuse, hvis du er indlagt
 • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
 • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
 • i dit eget hjem, hvis du er syg eller ikke har førligheden til at forlade dit hjem
 • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

Sådan brevstemmer du – husk gyldig legitimation

Hvis du vil brevstemme, skal du selv møde op på et af de steder, hvor man kan brevstemme – se hvor du kan brevstemme i Danmark under ”Når du vil brevstemme i Danmark”.

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Derimod skal du huske at medbringe gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis/sundhedskort.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en brevstemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sygesikringsbevis/sundhedskort) til brevstemmemodtageren, og du vil herefter få udleveret to stemmesedler – en til det kommunale valg og en til det regionale valg – og to tilhørende konvolutter.

Når stemmesedlerne er udfyldt

Når du har udfyldt stemmesedlerne, skal du selv lægge dem i hver sin konvolut. Vær opmærksom på, at der er særskilte stemmesedler og tilhørende konvolutter til det kommunale valg (blå konvolut) og til det regionale valg (gul konvolut). Du behøver ikke stemme til begge valg - du bestemmer selv, om du vil stemme til kun et eller begge valg.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutterne med stemmesedlerne og følgebrevet i den brune yderkuvert.

Din brevstemme bliver så sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen sørger nu for, at din stemme bliver afleveret på det rette afstemningssted på valgdagen.

Ansøg om at stemme hjemme til kommunale og regionale valg

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemmefra. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Social- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til kommunen. Du kan tidligst søge om at stemme hjemme tirsdagen fire uger før valgdagen og senest kl. 18 torsdagen tolv dage før valgdagen. Den enkelte kommune kan dog have fastsat en senere frist. Du kan få oplyst hos kommunen, om den har fastsat en senere frist.

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Social- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v., eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Hvis du opholder dig i Grønland, på Færøerne, gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du brevstemme fra tre måneder før valgdagen.

Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig.

Frist for brevstemme

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen starter.

Valg, se tidligere resultater

Her kan du se en oversigt over valgresultaterne, stemmeprocenter og antal afgivne stemmer på de enkelte valgkredse for kommunale, amtsråds-, regionale, folketings- og Europa-Parlamentsvalg fra 1999 og frem.