Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Plejebolig og plejecentre

En plejebolig bevilliges til borgere, hvor alle relevante tilbud fra hjemmeplejen har været forsøgt, som f.eks. døgnpleje, daghjem og korttidsophold.

Fælles folder fra plejecentre i Billund Kommune

Ansøgning om plejebolig: 

Hvis du ønsker at søge en plejebolig, skal du kontakte visitationen. Visitationen aftaler et besøg hos dig, og du må gerne have en pårørende med. Visitationen vurderer, om du er berettiget til at få tildelt en plejebolig.

 

Hvis du er berettiget til en plejebolig:

En forudsætning for at blive optaget på venteliste er, at kriterierne er opfyldt i både fra– og tilflytningskommunen.

Hvis du ikke har et specielt ønske, kommer du på en garantiventeliste, og bliver tilbudt en bolig inden 2 måneder.

Er der et specielt plejecenter, du gerne vil bo på, kommer du på en venteliste, hvis der ikke er ledige pladser på det plejecenter.

 

Kontaktråd

Ved Billund Kommunes plejecentre og aktivitetscentre er der etableret kontaktråd. Kontaktrådene fungerer som bindeled og formel høringspart i forhold til Billund Kommune. Kontaktrådene skal medvirke til

  • At centret er et godt sted at være med fokus på nærvær, fællesskaber og gode oplevelser
  • At udvikle centret i samskabelse med plejecenterlederen, pårørende, medarbejdere, frivillige og andre relevante aktører i lokalområdet
  • At pleje og omsorg matcher beboernes ønsker og behov inden for rammerne af gældende kvalitetsstandarder og lovkrav
  • At initiativer, aktiviteter og arrangementer udvikles og matcher borgernes behov i lokalområdet 

Kontaktrådet på et plejecenter koordinerer mellem grupper, der har deres interesse i centrets ve og vel. Det består af repræsentanter for beboere, pårørende og brugere med interesse for eller bruger af det pågældende plejecenter, f.eks. repræsentanter for frivillige, vennekredse, lokalområdets aktivitetscenter mv. Endvidere deltager plejecenterlederen, en medarbejderrepræsentant samt en repræsentant for Billund Kommunes Ældreråd i møderne

Kontaktrådet ved aktivitetscentre består af repræsentanter for centerråd, brugerråd, lokaleråd eller foreninger, der bruger centret til at gennemføre aktiviteter til lokalområdets borgere.

Kontaktrådenes sammensætning og arbejdsmåde er forskellige på tværs af de enkelte plejecentre. Kontaktrådenes konkrete sammensætning er derfor bestemt af, hvad kontaktrådets generalforsamling lokalt har besluttet.