Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Seneste nyt om Coronavirus (COVID-19) - samlet overblik

Billund Kommune følger løbende de anbefalinger, der kommer fra myndighederne, og du kan her på siden holde dig orienteret om, hvad der er af ændringer i forhold til de kommunale tilbud og institutioner.

Hvordan kommer jeg i kontakt med kommunen, når mange medarbejdere fortsat er hjemsendt?

Stadig flere af vores medarbejdere er begyndt at vende tilbage til deres fysiske arbejdsplads i kommunen, efter mange blev hjemsendt den 12. marts. Onsdag den 27. maj åbnede vi igen Rådhuset, Jorden Rundt 1 i Grindsted, for medarbejdere og borgere, mens Borgerservice først åbner efter pinse. Vi følger dog myndighedernes anbefalinger, og derfor er kun cirka halvdelen af det personale, som normalt sidder på rådhuset, igen at finde her. Derfor anbefaler vi, at du forud for fysisk fremmøde på Rådhuset kontakter os per telefon eller mail, så du ikke møder forgæves op. Du kan ringe og skrive til kommunens afdelinger og institutioner på vores hovednummer 79 72 72 00 og -mail: kommunen@billund.dk. Desuden kan du altid ringe eller skrive direkte til den enkelte afdeling/institution.

Der findes flere nationale hotlines til dig som privat person, til skoler, kommunalt ansatte osv. Du kan læse mere på politiets hjemmeside.

For specifikke områder og lokationer gælder følgende:

 • Dagtilbud og skoler: Vores dagtilbud og skoler er atter genåbnet. Skoledagen skal foregå efter gældende retningslinjer, som er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet. Derudover følges disse fælles principper for genåbningen af skolerne:
  • Eleverne vil, inden de ankommer til skolen, modtage information om, hvilken indgang de skal benytte.
  • Eleverne deles op efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil være 1 meters afstand mellem eleverne og 2 meters afstand mellem læreren og første række af elever.
  • Klasserne får anvist, hvilke lokaler og toiletter de kan benytte. Faglokaler kan tages i brug, hvis skolen kan opretholde den nødvendige rengøringsstandard.
  • Hver klasse tildeles et udeareal, så elever fra forskellige klasser ikke omgås hinanden under ophold i det fri.
  • Undervisningen tilrettelægges efter nødbekendtgørelsen, men med så meget fagligt indhold som det er muligt at skabe. Der vil være særligt fokus på, at afgangsklassernes skal have den nødvendige ballast med sig til videre uddannelse.
  • For elever, der går i SFO, koordineres holdsammensætningen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres.
  • Der vil være fokus på god håndhygiejne med hyppig håndvask.
  • Dagen organiseres ud fra et tilrettet skema og en tilrettet bemandingsplan.
  • Personalet møder ind i de anviste undervisningslokaler og tager også hjem derfra.
  • Fællesmøder mellem personalet foregår fortsat online.
  • Der arbejdes med fleksible undervisningsformer, herunder udeskole og mulighed for fortsat undervisning via Microsoft Teams på udvalgte tidspunkter for de ældste elever. Målet er at skabe en god skoledag for alle elever.
  • De allerede planlagte kørselsskemaer er udgangspunktet for elevernes muligheder for at komme til og hjem fra skole.
 • Voksenstøtte: Hjemmepleje, bostøtte og hjemmevejledning opretholdes, men der prioriteres i opgaverne, og hjælp fra pårørende og medborgere værdsættes og koordineres ved henvendelse til områdechefen.
  • I forhold til hjemmeplejen prioriteres den personlige pleje, mens der vil være rengøring, som ikke udføres. Klippekort-opgaver udføres ikke. Borgere der kan få løst opgaver i Sundhedsklinikkerne opfordres til at benytte denne mulighed.
  • Bostøtte/hjemmevejledning: Planlagte besøg gennemføres i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt for borgerens funktioner/helbred. Derudover vurderes det, om besøg eventuelt kan erstattes med telefonsamtaler.
  • Centralkøkkenet og de decentrale køkkener opretholder daglig drift, og udbringning af mad fortsætter som normalt. Har du brug for at komme i kontakt med køkkenet, skal du ringe på telefon 72 14 19 16 (alle hverdage mellem kl. 8 og 10).   
  • Caféen: Alle aktiviteter og ture ud af huset er aflyst. Det er muligt at købe aftensmad i Caféen mandag, onsdag, torsdag og søndag ved forudbestilling på telefonnummer 72 13 10 40. Afhentning på dagen mellem kl. 17 og 18.
  • Besøg på plejecentre og kommunale bosteder: 
   • Der er fortsat lukket ned for besøg inde på vores plejecentre og bosteder for at beskytte de mest sårbare risikogrupper mod coronavirus. Der er dog enkelte undtagelser. Forbuddet omfatter nemlig ikke besøg i kritiske situationer fra de allernærmeste pårørende. ved en kritisk situation forstås fx uopsættekligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller anden nær pårørendes besøg hos et mindreårligt barn eller lignende særligt tungtvende grunde. Læs mere om forbuddet og undtagelserDer er lukket for besøgendes adgang på:
    • kommunale og private plejehjem
    • kommunale og private aflastningspladser
    • kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.
   • Udendørs besøg på plejecentre og bosteder: I takt med at samfundet stille og roligt lukker op, har vi besluttet, at åbne mulighed for at pårørende i et mindre omfang kan besøge beboere på vores plejecentre og botilbud, så længe besøget foregår udendørs. Tiltaget indføres dog løbende, da plejecentre og bosteder skal have tid til at omstille sig til muligheden for udendørs besøg fra pårørende. Derfor kan det godt forekomme, at et plejecenter allerede har åbnet op for udendørs besøg, mens et andet fortsat arbejder på at muliggøre tilbuddet. For at vi passer bedst muligt på vores borgere og medarbejdere og undgår risiko for smitte, er der en række forhold, der skal sikres og overholdes, for at et besøg kan finde sted mellem én beboer og én pårørende per besøg:
    • Besøget kan kun ske efter forudgående aftale med personalet.
    • Beboeren og den pårørende må ikke have symptomer på COVID-19. Ved henvendelse spørges der ind til symptomer og smittetilfælde i den pårørendes omgangskreds. Personalet skal sikre information til beboeren og den pårørende om retningslinjerne for besøget i form af hygiejneråd. Den pårørende skal orienteres om, at udvikler han/hun symptomer i dagene efter besøget, skal han/hun kontakte det pågældende plejecenter eller bosted. Personalet skal observere eventuelle symptomer hos den pårørende ved ankomst.
    • Besøget skal foregå udendørs.
    • Opholdsarealet skal være på minimum 8 kvadratmeter.
    • Besøget skal foregå med 2 meters afstand og uden tæt kontakt mellem beboeren og den pårørende.
    • Besøget skal være af kort varighed - maks. en time.
    • Den pårørende skal have udført håndhygiejne inden besøget og skal spritte sine hænder af ved ankomst og ved afsked.
    • Beboeren skal have udført håndhygiejne og spritte sine hænder af før og efter besøget.
    • Den pårørende må ikke opholde sig i fællesarealer eller anvende toiletter mm. – dvs. også uden gennemgang i fællesarealer eller kontakt til andre beboere/personer.
    • Der foretages grundig rengøring med aftørring af overflade, eksempelvis bord og stole, før og efter besøget ved afspritning - alternativt med vand og sæbe.
    • Beboere, der har vanskeligt ved at efterkomme retningslinjerne, eksempelvis beboere med kognitive skader, skal vurderes af personalet og hjælpes med socialpædagogiske tiltag. Besøg hvor personalet deltager kan maksimalt finde sted en gang per uge.  
 • Demensdaghjemmene i Billund og på Fynsgade er lukket, men der kan i særlige tilfælde laves aftaler med lederne.
 • Social psykiatri: 
  • Alle borgere, der modtager støtte fra Huset, bliver kontaktet af deres vejleder, så der kan laves en aftale om, hvordan de bedst hjælpes under nedlukningen. Der er mulighed for vejledning over telefonen, gennem videoopkald, ved fremmøde i Huset efter aftale og i særlige tilfælde for hjemmebesøg.
  • Værestedet er lukket, men det er muligt at komme i kontakt med en vejleder i Værestedets åbningstid. Huset kan kontaktes ved akut behov for støtte eller spørgsmål. Psykiatriens hotline er fortsat åben og kan kontaktes på telefonnummer 40 11 75 05 alle hverdage mellem kl. 16 og til kl. 8 den efterfølgende morgen samt døgnet rundt fra fredag kl. 13 til mandag kl. 8.
 • Genoptræning og Sundhedsfremme og forebyggelse Genoptræning er igen startet op på Ambulant Genoptræning og Træningsenheden på Sydtoften indenfor de gældende retningslinjer. Du bliver kontaktet telefonisk, hvis vi ikke kan få fat i dig pr. telefon, modtager du et brev i din E-boks med dato for opstart. Vi informerer dig pr. telefon eller i brevet om, hvordan du skal forholde dig, når du ankommer til genoptræningen. Holdtræning er også lukket op, men kun mindre hold, så vi kan sikre at der holdes afstand. Diabetesskole starter igen. Ved spørgsmål kan Træningsenheden kontaktes på telefon 72 13 16 69 mellem kl. 8 og 10 på hverdage.
 • Beskæftigelse inkl. Ydelse:
  • Ydelseskontoret er permanent lukket for personlig fremmøde uden forudgående aftale. Har du brug for et fysisk møde med Ydelse, skal du derfor aftale tid. Drejer din henvendelse sig om sygedagpenge, ledighedsydelse eller fleklønstilskud skal du aftale tid på tlf. 79 72 70 09, mens du skal aftale tid på tlf. 79 72 70 10, hvis du henvender dig vedr. forsørgelsesydelse og enkeltydelser.
  • Er eller bliver du nyledig kan du melde dig ledig via Jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i postkassen på rådhuset, Jorden Rundt 1 i Grindsted, så du som opsagt eller hjemsendt medarbejder fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag. 
  • I særlige tilfælde kan du få rådgivning ved fremmøde efter en konkret, individuel vurdering og efter forudgående kontakt til Jobcentret på tlf. 79 72 77 77 inden for rådhusets normale åbningstid.

Borgerservice:

Åbningstider gældende for Borgerservice frem til d. 2. juni:

Åbningstider gældende for Borgerservice fra d. 2. juni:

 

 • Kommunale haller/idrætscentre, svømmehaller, aktivitets- og ridecentre, Kulturskolen - herunder Musikskolen, museum og lignende institutioner er lukket. Vi opfordrer til, at alt foreningsaktivitet og alle arrangementer også aflyses, og at uformelle møder/samlinger ikke finder sted.
 • Legepladser: Alle vores kommunale legepladser ved daginstitutioner og skoler er lukket for offentligheden. 
 • Bibliotekerne åbner op for udlån og aflevering af materialer den 18. maj 2020. Du kan læse mere om de ændrede åbningstider for Magion Biblioteket, Billund Bibliotek, Sdr. Omme Bibliotek samt Vorbasse Bibliotek her. Der vil forsat være lukket for den selvbetjente åbningstid på alle vores biblioteker. Ved akut behov for henvendelse kan biblioteket træffes på bibliotek@billund.dk eller på tlf. 72 13 15 00 i i tidsrummet kl. 9-14 på alle hverdage.
 • Sundhedsplejen tilbyder i tråd med Sundhedstyrelsens seneste anbefalinger, at fortsætte indsatsen hos alle familier med børn under 1 år. Det betyder, at disse familier får tilbudt almindelige besøg af sundhedsplejersken. Inden besøget bliver du kontaktet af sundhedsplejersken, hvor I sammen aftaler, hvordan besøget bedst kan gennemføres. Hvis det giver bedre mening for dig og din familie, kan besøget også gennemføres via Skype eller telefon. Under COVID-19-epidemien tager vi naturligvis særlige hensyn ved alle besøg. Hvis der er mistanke om smitterisiko, vil sundhedsplejersken være iført værnemidler. Du skal inden og under besøget være særlig opmærksom på at lufte godt ud, vaske hænder og holde god afstand til sundhedsplejersken (min. 2 meter). Er du bekymret for dit barns trivsel eller har spørgsmål, så kontakt din sundhedsplejerske via sms eller telefon. Du har også mulighed for at kontakte Sundhedsplejen på telefon 79 72 77 11 (mandag, tirsdag og onsdag kl. 08.00-15.40, torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-13). Udenfor telefontiden kan du kontakte vagtlægen om nødvendigt.
 • PPS: Medarbejdere i PPS (dvs. sundhedsplejersken, fysioterapeuten, pædagogisk psykologisk rådgiver, specialpædagogisk vejleder eller tale-hørekonsulent) kan kontaktes via mail eller telefon inden for almindelig arbejdstid.
 • Familieafdelingen: Medarbejdere i Familieafdelingen kan kontaktes via kommunens hovednummer 79 72 72 00 eller på ungeogfamilie@billund.dk indenfor rådhusets normale åbningstid. Underretninger behandles efter gældende regler og møder afholdes via telefon/Skype. Ved akutte situationer, der opstår udenfor rådhusets åbningstid, skal du kontakte Politiet på telefon 114.
 • Ungeafdelingen: Medarbejdere kan kontaktes telefonisk via kommunens hovednummer eller via Unge og Familie på telefonnummer 79 72 76 09.
  • Der ydes fortsat hjælp fra SSP. Hvis der skulle opstå bekymrende adfærd eller andet som kræver opmærksomhed, kan du - som altid - rette henvendelse til:
 • Rusmiddelteamet:
  • Teamet kan som normalt kontaktes på telefonnummer 72 13 12 90, mens klinikken kun er bemandet af en sygeplejerske og leder i forbindelse med den daglige medicinudlevering.
  • Alle borgere, som er tilknyttet teamet, kontaktes direkte af den enkelte behandler via mail eller telefon og tilbydes samtaler efter behov eller med det normale mødeinterval.
  • Læge/sygepleje/medicin: Holder åbent som normalt for daglig medicinudlevering, mens borgerne lukkes ind én af gangen. Borgere, som normalt får medicin for en uge af gangen, bliver sendt hjem med medicin til de næste 14 dage.
 • Tandplejen har på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer genåbnet klinikkerne den 21. april. Der er dog kun adgang på klinikkerne efter forudgående telefonisk kontakt, og hvis tiden er aftalt. Du kan ikke få en tid og skal heller ikke møde op på klinikkerne, hvis du selv eller en i din familie er sygdomsramt. Aflys derfor din tid hvis du føler dig den mindste smule syg, eller hvis du hoster. Du skal helst komme alene på klinikkerne, og børn må maks. have følgeskab af en voksen. Vi forsøger at sende nye tider hurtigst muligt til alle, der har fået aflyst en tid under nedlukningen. Vi gør alt rent og spritter alt af mellem hver patient samt bærer visir, mundbind og ekstra kitler. Når du kommer i klinikken, skal du tage dit overtøj af samt vaske og spritte dine hænder af. Tandplejen kan kontaktes på tlf. 72 13 12 11 (kl. 08.00-10.30 og kl. 13-14).
 • Dagrenovation og genbrugspladser: 
  • Afhentning af dagrenovation fortsætter som normalt. Husk dog at tage hensyn til renovationsmedarbejderne.
  • Afhentning af affald direkte fra virksomheder og institutioner fortsætter uændret.
  • Kommunens genbrugsplader er fra tirsdag den 31. marts atter åbent for private. Åbningstiden er som normalt, men du skal overholde særlige retningslinjer ved besøg på pladserne.  
  • Deponi og omlasterstation på Grindsted Genbrugsplads har åben som normalt for erhvervsdrivende.
  • Genbrugspladsen i Grindsted er åben for erhvervsdrivende fra kl. 8 til 16 på alle hverdage. Det kræver dog kundekort at komme ind. Har du ikke kundekort, kan du få det ved at henvende dig ved vejeboden på pladsen.
  • Vores offentlige toiletter ved rastepladser, på Birketorvet og ved rutebilstationen i Grindsted er fra den 18. marts aflåst pga. smittefare.
 • Billund ErhvervsFremme: Al aktivitet for og med eksterne er lukket ned foreløbigt i de kommende to uger. Det betyder, at medarbejderne i den periode ikke deltager i eksterne møder eller tager på besøg hos medlemmer. Medarbejdere kan fortsat kontaktes på mail og telefon. Bliv løbende opdateret med relevante informationer for dig som erhvervsdrivende på Virksomhedsguiden.

Læs mere om erhvervslivets muligheder for støtte fra Staten og Billund Kommune

Hvordan får og giver jeg bedst hjælp?

I den situation, som vi alle befinder os i under nedlukning af samfundet, kan flere have brug for hjælp ikke kun fra kommunen men også gennem mange af de tilbud, som frivillige organisationer står bag. På samme måde vil flere af os gerne hjælpe, hvor vi kan, hvilket både vores lokale og landsdækkende frivillige hjælpeorganisationer giver mulighed for.

Se hvordan du kan få og give hjælp under COVID-19

Hvor får jeg yderligere oplysning om Coronavirus, og hvordan jeg generelt skal forhold mig?

Få seneste viden om Coronavirussen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

Find information og seneste nyt om Coronavirussen fra de danske myndigheder på Politiets hjemmeside

Find information og svar på spørgsmål som rejsende dansker på Udenrigsministeriets hjemmeside

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du nemt og hurtigt gode råd om, hvordan du bedst mulig sikrer dig mod at blive smittet. Desuden finder du blandt andet en oversigt over symptomer på smitte, information om hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, oversigt over lande, hvor Coronavirus er registreret og meget mere.

Dagen organiseres ud fra et tilrettet skema og en tilrettet bemandingsplan