Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vintervedligeholdelse

Billund Kommune tilstræber en effektiv snerydning og glatførebekæmpelse. Pligterne påhviler dels kommunen og dels borgerne.

Grundejers opgave

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbude, avisbude, renovationsarbejdere, m.fl. Dine opgaver varierer, alt efter om din ejendom ligger ved offentlig vej eller privat fællesvej.

Se kort over offentlige veje og private fællesveje

 • Hvis din ejendom ligger ved offentligt fortov eller sti, skal du rydde sne, hurtigst muligt efter snefald, og gruse eller salte når det er glat. Du har pligt til at udføre snerydning og glatførebekæmpelse i tidsrummet fra ca. 7.00 til 22.00.
 • Hvis din ejendom ligger ved en privat fællesvej eller sti, skal du rydde sne umiddelbart efter snefald, og gruse eller salte, når det er glat. Du har pligt til at gøre dette på hele vej- og stiarealet, det vil sige kørebane, fortov og stier.
 • Bor du på landet, skal den der har vedligeholdelsespligten sørge for ovenstående.
 • Hvis pligten skal overdrages til en anden, skal du sende en skriftlig aftale til kommunens godkendelse.

Et tilbagevendende problem ved de offentlige veje er snevoldene ud for de private overkørsler som opstår når sneploven passerer. Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse, da der er mange af dem i kommunen. Derfor beder vi venligst grundejerne om selv at gøre dette stykke arbejde.

Kommunens opgave

Billund Kommune har ansvaret for ca. 700 km offentlige veje. Vejnettet i kommunen er opdelt i 4 vejklasser og 4 stiklasser - klasse 1 - 4 veje samt klasse 1 - 4 stier.

Billund Kommunes glatførebekæmpelse prioriteres efter vejklasserne, hvor veje i klasse-1 veje ryddes først.

Prioriteringen er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes betydning for færdslen, hvor klasse-1 vejene har første prioritet. Her er risikoen for ulykker størst. På mindre veje på landet og på boligvejene i byerne vil vintervejret sjældent medføre alvorlige ulykker. Derfor ryddes de til sidst.

Offentlige veje:

 • Klasse-1 veje: Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet.
 • Klasse-2 veje: Tilstræbes holdt farbare indenfor tidsrummet kl. 05.00 - 21.00.
 • Klasse-3 veje: Tilstræbes holdt farbare indenfor normal arbejdstid.
 • Klasse-4 veje: Saltes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det.

Offentligt stier:

 • Klasse-1 stier: Tilstræbes holdt farbare uden gener indenfor tidsrummet kl. 05.00 - 19.00 alle ugens dage.
 • Klasse-2 stier: Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på hverdage i tidsrummet kl. 06.00 - 17.00.
 • Klasse-3 stier: Sneryddes og gruses kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det.
 • Klasse-4 stier: Sneryddes og gruses ikke.

Vej- og stiklasserne kan findes på kort via nedenstående link.

Se kort over de berørte veje. Søg på din adresse inde på siden

Se kort over de berørte stier og pladser. Søg på din adresse inde på siden

Se kort over de berørte fortove. Søg på din adresse inde på siden

Vejdirektoratets opgave

Vejdirektoratet udfører glatførebekæmpelse på statsveje og stier langs statsvejene på følgende strækninger:

 • Sdr. Omme: Hovedgaden og Grindstedvej
 • Hejnsvig: Bredgade
 • Vorbasse: Nørregade og Østergade
 • Billund: Rundkørslen ved Grindstedvej / Lufthavnsvej og rundkørslen ved Lufthavnsvej / Båstlundvej
 • Grindsted: Tingvejen – fra Søndre Boulevard til Søndre Ringvej og Vejle Landevej – fra de vestlige til-/frakørselsramper ved Tingvejen til rundkørslen Vejle Landevej / Odinsvej

Saltning og snerydning udføres på statsvejene hele døgnet. Da Vejdirektoratets entreprenør også udfører vintertjeneste i andre kommuner end Billund Kommune, forventer vi at der kan opstå situationer, hvor der på visse strækninger ikke er en sammenhængende snerydning/glatførebekæmpelse.

Fejl og mangler for statsveje og stier langs statsvejene kan meldes på telefon: 80 20 20 60.

Du kan finde mere detaljeret information på Vejdirektoratets hjemmeside