Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund bymidte - Gammelbro bliver ensrettet i periode

Fredag den 11. august blev Billund Bæk genåbnet efter at vandet i over 30 år har løbet gennem midtbyen i rør under jorden. Det var en milepæl mod færdiggørelsen af torve og pladser, hvor der i de næste uger skal arbejdes med at etablere kantsten med videre langs Gammelbro og det betyder vejen ensrettes i en periode

Fredag den 11. august blev Billund Bæk genåbnet og i det hele taget skrider anlægsarbejdet med Torve & Pladser fremad efter planen.

De kommende uger skal der blandt andet etableres kantsten langs Gammelbro i Billund Centrum, og af hensyn til især de bløde trafikanter på cykel og gåben vil vejen i den periode være ensrettet fra Rundkørslen mod Hovedgaden.

 

Se mere her

 

Læs mere om genåbningen af Billund Bæk her

 

Tidligere nyheder i forhold til Billund Bymidte og etablering af torve og pladser 

Billund Byråd besluttede i juni at:

 

·         Ombygning af krydset og renovering af Gammelbro udskydes indtil videre.

·         Der udarbejdes nyt budget og tidsplan for ombygningen med henblik på politisk behandling.

 

Det betyder, at der på et senere tidspunkt skal projekteres og udbydes et selvstændigt anlægsprojekt for ombygningen af krydset og renovering af den nordligste del af Gammelbro.

 

Det betyder også, at der nu er en ny tidsplan for færdiggørelsen af Torve & Pladser omkring LEGO House. 

Den nye tidsplan læner sig op af den oprindelige tidsplan for projektet, men der er dele i forhold til etapeopdelingen, som nu har forskubbet sig. 

Se tidsplan på kort her

Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til projektleder Susanne Borgvardt Jensen på telefon 7972 7193 eller via mail: sbj@billund.dk.

 Ny lokalplan for Butikstorvet

   Som et led i realiseringen af Billund Byvision har Byrådet tirsdag den 20. juni vedtaget en lokalplan for Butikstorvet i Billund, som skal bidrage til at realisere målsætninger om fortætning, arkitektur og byrum af høj kvalitet og en indbydende bymidte.  

 Ambitiøs lokalplan 

Den nye lokalplan er ambitiøs og sætter rammer for fremtidigt byggeri på arealet øst for LEGO House og de nyindrettede pladser, som lige nu er undervejs.

Lokalplanen er udarbejdet i tråd med Billund Byvision, Børnenes Hovedstad, og gør de overordnede tanker for byens indretning konkret, sådan at de der ønsker at bygge i Billund, kan bidrage til en realisering af byvisonen.

For at der sikres sammenhæng i arkitektur og byrum, gør lokalplanen det muligt på sigt at forlænge åbningen af Billund Bæk, hvis det ønskes. Ligeledes reserverer den et areal til Playline, som er en stiforbindelse og et helt centralt element i byvisionen.

Med byvisionen for Billund er der ambitioner om at fortætte Billund bymidte, og derfor er det på det fremtidige Butikstorv muligt at opføre bygninger med op til 5 etager på udvalgte arealer.Fremtidens Butikstorv kan derfor rumme bygningsvolumener af varieret størrelse mellem 3 og 5 etager. 

I arbejdet med lokalplanen har der været en tæt dialog med Butikstorvets ejere og lejere. Lokalplanen hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse fortsætter og betyder derfor ikke ændringer for hele Butikstorvet i denne omgang. Mod nord vil eksisterende byggeri fortsat være del af bybilledet. 

Butikker nedrives forud for åbning af LEGO House

Arealer i den sydlige del af Butikstorvet er ejet henholdsvis af KIRKBI og Billund Kommune, og her vil ske forandringer henover sommeren. Der er søgt om tilladelse til at nedrive de butikslokaler, som ikke længere benyttes af lejere, og arealet vil blive ryddet og gjort præsentabelt. 

Nedrivningen er begyndt og varer frem til åbningen af LEGO House 28. september i år.

I Butikstorvet 4, der tidligere indeholdt to tøjbutikker, vil Synoptik, GF Forsikring og New Style flytte ind i starten af juli og være placeret midlertidigt, indtil det nye Butikstorv er færdigbygget.

Det ryddede areal forventes anvendt til midlertidigt byrum, hvor der kan ske udskiftning af underlag og indhold henover det kommende år. I første omgang forventes arealet at blive sat i anvendelse i forbindelse med åbningsdagen for LEGO House og herefter vil borgere og besøgende opleve, at byrummet vil blive indtaget til midlertidige aktiviteter og installationer, som kan være med til at skabe liv i bymidten.

Det midlertidige byrum vil være i brug i en periode på 9-12 måneder, inden byggeriet af et nyt Butikstorv påbegyndes. 

Parkeringsarealet ved Fakta og Kastanjegrunden forbliver uændret indtil fremtidige anlægsarbejder påbegyndes. Dog afspærres i perioder indkørsel fra Hans Jensens Vej til Gammelbro, så der alene er adgang for de tunge køretøjer, som er del af nedbrydning.

 

Offentligt orienteringsmøde om status for realisering af Billund Byvision 

Det er kun to år siden, at Byvision Billund, Børnenes Hovedstad blev vedtaget, og der er nu mange projekter i gang i Billund. Efter sommerferien vil Billund Kommune invitere til et informationsmøde om status for byvisionens realisering og de igangværende projekter. Her vil repræsentanter fra de pågældende projekter også være inviteres til at deltage med indlæg. Mødet annonceres offentligt, og alle vil være velkomne. 

Grundet de meget intense forandringer i bybilledet ønsker Billund Kommune at gøre det nemt og enkelt for borgere og erhvervsdrivende at holde sig orienteret om igangværende og kommende projekter i Billund. Derfor er det nu muligt at tilkendegive interesse for at modtage nyhedsmails. 

Er man interesseret i løbende orientering om realiseringen af byvisionen, samt information om et kommende møde, kan dette tilkendegives på anko@billund.dk

 

 

 Yderligere oplysninger hos: Planchef Anette Kold, Billund Kommune på telefon 7972 7070.

 

 

 

Historien

LEGO House bliver mere og mere markant i bybilledet i Billund, og nu begynder Billund Kommune arbejdet med at skabe de offentlige rum og omgivelser, der harmonerer med byen og funktionerne i og omkring LEGO House.

BIG Bjarke Ingels Group har udarbejdet et dispositionsforslag til de nye torve & pladser, og Billund Kommune har valgt Kuben Management som bygherrerådgiver, og der er indgået et samarbejde med KIRKBI og Billund Vand om det videre forløb.       

Teknik & Miljøudvalget i Billund Kommune anbefalede den 10. november 2015, at der gennemføres en projektkonkurrence. Fem team er indbudt til at komme med bud på, hvordan opgaven løses i forhold til det skitseprojekt som BIG - Bjarke Ingels Group har lavet og i forhold til den nye Visionsplan for Børnenes Hovedstad Billund, som blev offentliggjort ved stormødet i Billund Idrætscenter onsdag den 25. november 2015.

Onsdag den 2. december 2015 var der møde med naboer til de nye pladser omkring LEGO House. På mødet kom der gode og konkrete input, som kommunens bygherrerådgiver, Kuben, formidler videre til konkurrencedeltagerne.

Byggeriet koordineres i tæt samarbejde med LEGO House. Den fysiske etablering af pladserne påbegyndes efter planen i  januar 2017 og forventes at være færdig samtidig med den officielle åbning af LEGO House i efteråret 2017. Det er K.G. Hansen & Sønner A/S, der har vundet opgaven med at anlægge de nye Torve & Pladser.

 

 Se dispositionsforslaget fra BIG her