Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udledningstilladelse for regnvand

Her kan du læse mere om reglerne for udledning af regnvand i Billund Kommune

For eksisterende og planlagte udløb gælder, at de som udgangspunkt skal forsynes med våde regnvandsbassiner. Våde bassiner er bassiner hvor der permanent står vand i. Dette vil sikre, at udledninger ikke giver anledning til erosion, oversvømmelse af vandløb eller de omkringliggende arealer samt bedst mulig rensning af regnvandet inden udledning.

Den fysiske placering af regnvandsbassiner skal indledningsvist afklares med kommunen. Forinden skal ansøger afklare om bassinet berører følgende områder:

 • §3 beskyttede naturtyper. Der kan muligvis gives dispensation for Naturbeskyttelsesloven i nogle af disse områder.
 • Sten- og jorddiger.
 • Fortidsminder og fredede områder.
 • Beskyttelseslinjer for vandløb, søer og fortidsminder.
 • Boringsnære beskyttelsesområder. Der kan gives dispensation, hvis der etableres tæt bund under bassinet.
 • Placering af bassin i forhold til Billund Lufthavn, se næste afsnit

Våde regnvandsbassiner dimensioneres ud fra følgende kriterier:

 1. Afløbsvandføringen til recipienten vurderes i hvert enkelt tilfælde. Billund Kommune vil stå til rådighed med den data som kommunen har liggende.
 2. Hvis ansøger ønsker en højere afløbsvandføring, skal ansøger ved beregninger dokumentere, at der ikke er risiko for at vandløbet eller de omkringliggende arealer skades. Desuden må afløbsvandføringen ikke forhindre vandløbets målopfyldelse.
 3. Minimums afløbet vurderes i hvert enkelt tilfælde til sikring af at afløbet ikke tilstopper. Som udgangspunkt accepteres et minimums afløb på 10 l/sek. ved udledning til Grindsted Å, Billund Bæk, Omme Å og Grene Å. Minimumsafløbet til øvrige recipienter vurderes i samarbejde med kommunen.
 4. To eller flere udløb til samme recipient med en indbyrdes afstand på 200 meter eller mindre behandles samlet som ét udløb i forbindelse med afløbsvandføring.
 5. Fastlæggelse af det befæstede areal foretages således:
  I eksisterende kloakoplande fastlægges det befæstede opland efter en opmåling fra luftfoto samt en vurdering af om arealet øges, hvis der f.eks. er ubebyggede områder i oplandet.
  I planlagte oplande skal det befæstede areal ved fuld separering dimensioneres efter et befæstet areal plus vejarealer.
 6. Der anvendes en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8. Hvis sammenhængende målinger af nedbør og vandføring i et fuldt udbygget opland kan dokumentere en lavere hydrologisk reduktionsfaktor, kan det drøftes med kommunen.
 7. Forsinkelsesvoluminet tillægges et volumen på 30 % for at tage højde for de forventede klimaforandringer.
 8. Eventuelt nødoverløb til recipient ved 100 % fyldning må højest forekomme i middel hvert 5. år.
 9. Forsinkelsesvolumen dimensioneres med Skrift nr. 30 Excel ark. Alternativt kan der udføres model beregninger.
 10. Der skal etableres et permanent volumen på mindst 250 m³ pr. ha reduceret oplandsareal. Det permanente volumen etableres under niveau af bassinets udløb. På de dybeste steder skal vanddybde mindst være 1,2 meter.
 11. Bassiner skal være tilgængeligt for nærområdets rekreative brug. For at tilpasse bassinet i omgivelser og af sikkerhedshensyn skal der etableres flade skråninger med en hældning, som er fladere end 1:5. Er det beskrevne ikke fysisk muligt, skal bassinet sikres med egnet beplantning eller hegn.
 12. Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for bassinet. Som udgangspunkt skal sandfang, bygværker og bassin tilses to gange årligt. Ved hvert tilsyn fjernes synlige uvedkommende genstande som f.eks. plastmaterialer og lignende. Derudover vurderes følgende ved tilsynet:

Driftstiltag

Udføres ved:

Oprensning af sandfang

ca. 50 % fyldning = halv vanddybde

Oprensning af bundslam

ca. 50 % tilgroning af bassinets vandflade

Fjernelse af uønsket trævækst

På skråninger i indtil 1 meters højde over det permanente vandspejl

På de separatkloakerede udløb, hvor der undtagelsesvist, ikke kan etableres bassin skal der alene etableres et sand- og oliefang. Dette er typisk ved udløb hvor:

 • det tilsluttede befæstede oplandsareal er ubetydeligt,
 • recipienten er robust i forhold til udledningen,
 • der er ikke fysisk plads til at etablere anden renseforanstaltning.

Formålet med et sand- og oliefang er at fjerne tunge, uorganiske partikler som sand og grus samt olie, der ikke er opløst i vandet.

 

Våde regnvandsbassiner tættere end 13 km fra Billund Lufthavn

Fugle kan etablere sig ved regnvandsbassiner med permanent vand, da de vil fremstå som en dam. Af sikkerhedshensyn for flytrafikken skal projekter med denne type bassiner drøftes med Billund Lufthavn, hvis bassinet skal etableres mindre end 13 km fra lufthavnens vestligste punkt på landingsbanen.

Det berører derfor etablering af bassiner på kloakken i Billund, Skjoldbjerg, Hejnsvig, Filskov og Grindsted øst for Ribe Landevej. Billund Lufthavn har opstillet følgende retningslinjer:

Etablering af bassiner mindre end 6 km fra lufthavnen:
Dette omfatter alene Billund by. Etablering af bassiner og vådområder bør ikke ske i forlængelse af landingsbaner i et bælte parallelt med banen.

I særlige tilfælde, f.eks. ved anlæg af infrastruktur, bygninger m.v. kan der etableres vådområder inden for dette område, enten midlertidigt eller permanent og på baggrund af kompenserende foranstaltninger f.eks. overdækning med fuglenet, nedsivning på maksimalt 48 timer.

Etablering af bassiner 6 km til 13 km fra lufthavnen:
Der kan som udgangspunkt etableres bassiner og vådområder med et overfladeareal på maksimalt 2.000 m².