Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan kommer du af med dit regnvand ved at nedsive

Her kan du læse om krav og mulighederne for nedsivning af tag- og overfladevand i Billund Kommune

Kan man nedsive regnvand i Billund Kommune?

Billund Kommune har vedtaget at ”Lokal Afledning af Regnvand” (LAR) løsninger fremmes mest muligt til behandling af overfladevand. Der er overordnet set gode muligheder for at nedsive i Billund Kommune, og er derfor et krav i e del boligområder og visse erhvervsområder. Det kan der oftest også gives tilladelse i områder som har kloakering, eller hvor du vil befæste mere end kloakkerne er dimensioneret til.

I forbindelse med klimatilpasningsplanen er det undersøgt overordnet, hvor det måske er dårligt at nedsive, f.eks., ved disse forhold:

 • Jordbunden er leret
 • Grundvandet er mindre end 1 meter under terræn
 • Jordbunden er kortlagt forurenet med typen V1 (mistanke) eller V2 (dokumenteret)
 • Mindre end 25 meter til vandløb/søer
 • Mindre end 25 meter fra drikkevandsboringer
 • Boringsnære beskyttelsesområder

Undersøgelsen er foretaget på overordnet niveau, med den viden der var på tidspunktet for undersøgelsen, og du skal derfor inden du planlægger dit projekt eller begynder at grave, finde ud af om f.eks. grundvandsstanden eller lerindholdet reelt afviger fra det overordnede kortlægning, der hvor du gerne vil nedsive. 

 

Nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund

Nedsivning af tag- og overfladevand til faskiner eller andre LAR-anlæg kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

For mindre byggerier (< 500 m2 og visse simple byggerier), behandler vi automatisk din byggeansøgning som en ansøgning om tilladelse til nedsivning, hvis du vedlægger en foreløbig kloakplan som viser placeringen af faskinen, rør mv.

Du skal altid søges om separat tilladelse gennem ansøgningssystemet Byg og Miljø, hvis du skal nedsive tag- og overfladevand fra erhvervsejendomme, og andre større byggerier (særlig hvor den planlagte befæstelsesgrad er høj).

Ejeren skal dog sikre sig, at nedsivningen overholder beskrivelsen i dette afsnit. Grundejeren kan på kortlægningen af uhensigtsmæssige områder til nedsivning, se om området er uegnet til nedsivning. For befæstede arealer under 500 m² behandles nedsivning som et led i byggetilladelsen.

 

Hvilke afstands- og dimensioneringskrav er der?

Du kan læse mere om, hvilke krav der gælder for etablering af nedsivningsløsninger, og hvad vi vil vurdere din ansøgning ud fra i Bilag 6 (Dimensionerings og administrationspraksis) til vores Spildevandsplan

Du, eller din kloakmester/rådgiver, skal generelt sørge for at dine faskiner, eller andre løsninger er dimensioneret, så de mindst kan håndtere en 5 års regnhændelse med et klimafaktortillæg på 1,3 (beregnet med metoden i Spildevandskomiteens regneark for LAR), uden at der sker overløb til andres ejendomme eller dine egen bygninger.


Herunder kan du se visse afstandskrav der normalt altid bør overholdes.

Faskinens afstand til:

[meter]

Kommentar

Drikkevandsboring (ikke almen drikkevandsforsyning)

25

Lovgivningsmæssigt krav

Vandløb, søer, hav

25

Beboelseshus med/uden kælder

5

Vejledende krav iht. byggestandarder

Hus uden beboelse med kælder

5

Hus uden beboelse uden kælder

2

Skel

2

Højeste grundvandsstand

1

Under terræn.

 

Er det et problem, hvis min ejendom er lidt speciel?

Er din ejendom forurenet, eller ligger den i et område som er sårbart overfor forurening, kan du risikere at vi enten

 • giver afslag,
 • kræver at jordbundsforholdene undersøges bedre
 • kræver at du undgår bestemte nedsivningsløsninger
 • kræver at du skal rense vandet
 • kræver at du skal undgå bestemte aktiviteter eller byggematerialer, på de arealer hvor regnvandet lander.  

I vores administrationsgrundlag kan du bl.a. læse mere om de særlige forhold ved boringsnære beskyttelsesområder, indvindingsoplande, på større p-pladser og på veje eller pladser med høj eller risikofyldt aktivitet.

Du kan ofte få tilladelse til at etablere synlig nedsivning på overfladen, f.eks. i regnbede, eller nedsivningsgrøfter med filtermuld, på steder hvor faskiner er problematiske.