Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan kommer du af med dit regnvand

Her kan du læse mere om reglerne for nedsivning af tag- og overfladevand i Billund Kommune

Billund Kommune har i kommuneplanen vedtaget at ”Lokal Afledning af Regnvand” (LAR) løsninger fremmes mest muligt til behandling af overfladevand. Da brugen af flere LAR løsninger indebærer, at overfladevandet skal nedsives, er der foretaget en screening af i, hvilke områder det ikke er hensigtsmæssigt at nedsive, som forekommer når:

  • Jordbunden er leret
  • Grundvandet er mindre end 1 meter under terræn
  • Jordbunden er kortlagt forurenet med typen V1 (mistanke) eller V2 (dokumenteret)
  • Mindre end 25 meter til vandløb/søer
  • Mindre end 25 meter fra drikkevandsboringer
  • Boringsnære beskyttelsesområder

Da det er en screening, er det dermed ikke udelukket, at man ikke kan nedsive i et ”uhensigtsmæssigt” område, hvis konkrete undersøgelser f.eks. viser, at grundvandet lokal ligger dybere eller jordtypen ikke er leret.

Det er dog heller ikke sikkert, at man kan nedsive selvom området er udpeget egnet, fordi at kortlægningen er udarbejdet på baggrund af national data. Se kortet nedenfor.

 

Generelle regler for nedsivning

Generelt operer Billund Kommune med tre beskyttelsesgrader i forhold til grundvandsbeskyttelse, når det handler om nedsivning af tag- og overfladevand:

  • I boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) kan der først gives tilladelse til nedsivning hvis der udarbejdes en supplerende redegørelse med risikovurdering. Det gælder også nedsivning af tagvand. Nedsivning i BNBO bør som udgangspunkt udgås.
  • I indvindingsoplande til almene drikkevandsforsyninger må nedsivning af miljøbelastet overfladevand kun ske fra arealer med fast belægning ved kontrolleret nedsivning igennem overfladen. Dette kan ske ved at nedsive vandet i regnbed eller nedsivningsgrøfter, som indrettes med filtrerende bud og sider f.eks. i form af et sandlag og et filtermuldlag. Overfladevand fra veje og parkeringsarealer vurderes til at være miljøbelastet. Miljøbelastet overfladevand må kun nedsives i faskiner i indvindingsoplande, hvis der udarbejdes en supplerende redegørelse med risikovurdering. Hvis der foregår bus, lastbil- og varekørsel skal der etableres tæt, impermeabel belægning på disse arealer. Tagvand må nedsives i faskiner.
  • I områder som ikke er kortlagt som BNBO eller indvindingsoplande, må der som udgangspunkt nedsives både via overfladenedsivning og i faskiner. Dog jævnfør kravene i de følgende afsnit.

Kortlægningerne af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indvindingsoplande kan ses på kortlægningen af Uhensigtsmæssige områder til nedsivning af regnvand i menuen til højre. Der skal altid ansøges om tilladelse til nedsivning hos Billund Kommune. Kommunen vil i dialog med ansøger vurdere kvaliteten af vandet, der ønskes nedsivet, og aftale passende vilkår for nedsivning.

 

Nedsivning fra parkeringsarealer

På større parkeringspladser (over 50 p-pladser) skal der etableres fast belægning og der skal ske en kontrolleret afledning til nedsivningsgrøft/ regnbed. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at etablere permeabel belægning, hvis ansøger kan gøre rede for at det ikke medfører en miljømæssig risiko. Hvis der foregår bus, lastbil- og varekørsel skal der etableres tæt, impermeabel belægning på disse arealer. Nedsivningsgrøften skal opbygges med et sandlag og et filtermuldlag.

Hvis der skal afledes til faskiner i områder udenfor BNBO og indvindingsoplande, skal der etableres sand- og oliefang på parkeringsarealer under 50 p-pladser, og sandfang og olieudskiller på parkeringspladser med over 50 p-pladser. Der skal indhentes tilladelse til nedsivning hos kommunen.

Der må i nogle tilfælde etableres permeabel belægning på parkeringsarealer, så nedsivningen kan ske igennem overfladen. Det kan tillades på små parkeringspladser (under 50 pladser) der er etableret i tilknytning til beboelse eller hvor der ikke sker lastbilkørsel. Der skal indhentes tilladelse til nedsivning hos kommunen.

 

Nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund

Der skal altid søges om tilladelse til nedsivning fra erhvervsejendomme.

I boligområder skal der ansøges, hvis det befæstede areal på grunden er større end 500 m². Ejeren skal dog sikre sig, at nedsivningen overholder beskrivelsen i dette afsnit. Grundejeren kan på kortlægningen af uhensigtsmæssige områder til nedsivning, se om området er uegnet til nedsivning. For befæstede arealer under 500 m² behandles nedsivning som et led i byggetilladelsen.

Faskiner dimensioneres efter en 5 års regn og klimafaktor 1,3 og beregnes med metoden i Spildevandskomiteens regneark for LAR. I forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen vurderer kommunen flere forhold herunder følgende krav til faskinens placering:

Faskinens afstand til:

[meter]

Kommentar

Drikkevandsboring (ikke almen drikkevandsforsyning)

25

Lovgivningsmæssigt krav

Vandløb, søer, hav

25

Beboelseshus med/uden kælder

5

Vejledende krav iht. SBI 185 eller DS 440

Hus uden beboelse med kælder

5

Hus uden beboelse uden kælder

2

Skel

2

Højeste grundvandsstand

1

Under terræn.

Er afstandskravet til et vandløb ikke opfyldt, vil det i nogle tilfælde være muligt at få en nedsivningstilladelse. Det forudsætter dog, at kommunen også kan give en udledningstilladelse. I et område som er kortlagt forurenet, kan der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til nedsivning.

 

Nedsivning af overfladevand fra vejarealer

Overfladevand fra veje er mere forurenet end overfladevand fra tage. Klorid fra vejsalt udgør en væsentlig risiko for forurening af grundvandet ved nedsivning af overfladevand fra veje. Nedsivning af overfladevand fra veje skal som udgangspunkt ske ved overfladenedsivning i regnbede eller nedsivningsgrøfter, som belægges med et sandlag og et filtermuldlag. 

Der kan i områder udenfor BNBO og indvindingsoplande gives tilladelse til nedsivning i faskiner, hvis der ikke er andre muligheder. Der skal indhentes tilladelse til nedsivning hos kommunen.