Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tag- og overfladevand

Her på siden kan du læse om hvad du skal gøre for at komme af med dit tag- og overfladevand.

Områder uhensigtsmæssige til nedsivning

Vi har på kortet nedenfor lavet en screening af hvor det kan være uhensigtsmæssigt at nedsive. 

 

 

Nedsivning i faskiner

Der skal altid ansøges om tilladelse til etablering af faskiner som skal nedsive regnvand fra arealer på over 500 m2 eller fra parkeringsarealer. I ansøgningen bedes redegjort for dimensioneringen af faskinerne, eventuelle renseforanstaltninger og situationsskitse. Ansøgninger skal indsendes igennem det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø - brug linket til højre på siden. 

 

Enfamiliehuse

Der skal ikke ansøges om etablering af faskiner til nedsivning af tag- og overfladevand hvis ejendommen er placeret i et område, som i Billund Kommunes spildevandsplan er udpeget til område med nedsivning til faskiner. Hvis du ønsker at etablere faskiner i et separat- eller fælleskloakeret område, som ikke i spildevandsplanen er klassificeret som med nedsivning til faskiner, skal der ansøges herom via Byg og Miljø. Se kloakoplandene på kortet nedenfor.

 

 

Landejendomme

Landejendomme, der er placeret udenfor de udpegede områder i Billund Kommunes spildevandsplan skal kun indsende ansøgning såfremt der ønskes etableret faskiner til afledning af vand fra tagarealer over 500 m2.

 

Generelle krav ved etablering af faskiner

Følgende generelle krav skal altid overholdes:

  • Afstanden til drikkevandsboringer skal være mindst 25 meter
  • Afstanden til vandløb, søer og dræn skal være mindst 25 meter
  • Afstanden til nabo- og vejskel skal være mindst 2 meter
  • Afstanden til bygninger med beboelse eller kælder skal være mindst 5 meter
  • Afstanden til øvrige bygninger skal være mindst 2 meter
  • Afstanden til nedsivningsanlæg for sanitært spildevand skal være mindst 2 meter
  • Der skal efter afsluttet anlæg indsendes kortbilag til Billund Kommunes arkiv, som viser faskinernes placering på grunden. Dette kan gøres via kommunen@billund.dk 

 

Hvad må jeg selv udføre og hvornår skal der bruges en kloakmester?

Det er tilladt, på egen grund, at anlægge faskiner til nedsivning af regnvand fra tag på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager. Ligeledes gælder det for regnvand fra tag på landbrugsejendommes driftsbygninger. Ved begge gælder dog at anlægget udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og miljøbeskyttelsesloven.

Såfremt etableringen af faskinerne kræver frakobling af husspildevand (toiletter), skal dette udføres af en autoriseret kloakmester. Der skal altid bruges en autoriseret kloakmester ved indgreb i afløbsinstallationer, der er koblet til spildevandsforsyningens kloaknet. 

 

Direkte udledning til vandløb eller sø

Der skal altid indhentes tilladelse, når tag- og overfladevand skal udledes til vandløb eller sø. Ansøgninger skal indsendes til Billund Kommune via Byg og Miljø.