Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye kloakeringer

Her kan du læse mere om dine forpligtelser i forbindelse med kloakering af din ejendom.

Der er ikke planlagt større kloakeringsprojekter i ukloakerede områder i denne spildevandsplans planperiode. Det seneste større kloakeringsprojekt i sidste spildevandsplansperiode var kloakeringen af Bøvl.

Der er flere steder som i spildevandsplanen er udlagt som planlagte kloakeringer. Disse oplande følger de områder som i kommuneplanen er udpeget som nye områder, der skal bebygges. Kloakeringerne følger udbygningerne i disse områder, og de vil blive kloakeret i takt med at områderne bebygges.

 

Placering af stik ved ejendomme i det åbne land

Billund Vand A/S skal som udgangspunkt føre stik frem til den matrikulære grundgrænse. Hvis afledningen fra ejendommen ikke kan ske ved gravitation, skal Billund Vand A/S placere en pumpestation, hvortil ejendommens afledning kan ske ved gravitation. Pumpestationen vil normalt blive placeret på ejendommens matrikel. Billund Vand A/S skal bekoste pumpestation, trykledning, elinstallationer m.v., og grundejeren skal bekoste ledningsanlægget på egen grund.

 

Markering af oplandsgrænse ved ejendomme i det åbne land

Der er ingen regler for, hvor kloakoplandsgrænsen for ejendommen skal angives. I spildevandsplanen vil kloakoplandsgrænsen blive vist rundt om ejendommen, så denne er indenfor. Matrikelgrænsen vil derfor normalt ikke blive fulgt.

Det er kun spildevand fra ejendommen og ikke hele matriklen, der må afledes til forsyningens kloak. Hvis der ønskes afledt en større spildevandsmængde end 5 p.e., er Billund Vand A/S berettiget til at opkræve et supplerende tilslutningsbidrag.