Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Renseanlæg

Du kan her læse mere om rensenanlæggene i Billund Kommune.

Du kan hente en detaljeret beskrivelse af Billund Vand A/S’ renseanlæg i dokumentet nedenfor. Det drejer sig om følgende renseanlæg med en godkendt kapacitet over 30 p.e.

Renseanlæg

Type

Kapacitet

[p.e.]

Recipient

Grindsted

MBNP

100.000

Grindsted Å

Vorbasse

MBNP

2.000

Afløbsgrøften

Sdr. Omme

MBNP

5.000

Omme Å

Stenderup-Krogager

MBP

240

Nørrebækken

Skjoldbjerg

Nedsivning

300

Jorden

I alt

-

107.540

-

I kommunen er der et privat renseanlæg med en kapacitet over 30 p.e., som ejes af virksomheden Sundolitt. 

Den langsigtede plan er en centralisering af rensningen af spildevand på Grindsted Renseanlæg. Dette vil betyde lukning af de andre renseanlæg, men det vil dog først vil ske efter spildevandsplanens planperiode.

 

Overløb og regnvandsudløb

Overløb og regnvandsudløbDer findes overløbsbygværker i de enkelte byer, som er knyttet til kloaknettet og har til formål at aflaste afløbssystemet i tilfælde hvor regnintensiteten bliver for høj. Overløbsbygværker nedlægges løbende i takt med at kloaknettet bliver fornyet, og regnvand separeres fra spildevand. Overløbsbygværkernes udledningspunkt fremgår af kortbilagene og deres beregnede udledninger fremgår af bilag 3.

I Vandområdeplan 2015-2021 er der udpeget 6 overløb, hvor der skal gøres en indsats om forbedret rensning, fordi at recipientens målsætning ikke er opfyldt. De berørte udløb er gennemgået i efterfølgende tabel:

Udløb

By

Recipient

Bemærkning

GR-OV04

Grindsted

Grindsted Å

 

Udløb GR-OV05 er nedlagt.

Kommunen vurderer, at de øvrige udløb ikke er årsagen til, at den økologiske tilstand i Grindsted Å ikke er opfyldt.

GR-OV03

GR-OV05

GR-OV02

BI-OV01

Billund

Billund Bæk

I forbindelse med ombygning af Billund Renseanlæg til pumpestation er udløb BI-OV01 ombygget og udløb BI-OV02 er nedlagt.

Der er en gennemgang af overløbene og udviklingen af recipienternes tilstand siden Vandområdeplanen i bilag 8.

Kommunen har ikke kendskab til at nogle recipienter påvirkes skadeligt af udledninger fra regnbetingede udløb, hvor der kun udledes regnvand.

 

Langtidsplan for kloakfornyelse

Billund Vand A/S vil forsat sikre en stabil drift af kloakken samt at nye kloakker dimensioneres så serviceniveauet, beskrevet i dimensioneringspraksis i bilag 6, overholdes. Kloakledninger til fornyelse vil typisk blive udvalgt ud fra følgende kriterier:

  • Fysisk tilstand af ledningerne
  • Indsivning af grundvand
  • Hydraulisk kapacitet (oversvømmelser)
  • Forekomst af rotter

Billund Vand A/S har i 2012 udarbejdet en strukturplan for den fremtidige spildevandsrensning i Billund Kommune. Planen er senest opdateret i oktober 2017 uden det gav anledning til større ændringer. I planen centraliseres spildevandsrensningen i Billund Kommune på Grindsted Renseanlæg i perioden frem til 2032 i forbindelse med at de mindre renseanlæg nedlægges.

For at reducere vandmængden, som skal pumpes til Grindsted Renseanlæg, ønsker Billund Vand A/S at frakoble regnvand og i særdeleshed fjerne indsivning af grundvand fra spildevandet. Adskillelsen kan f.eks. ske ved separatkloakering eller ved frivillig nedsivning af tag- og overfladevand, hvor det er gunstigt at lave sådanne tiltag.

I spildevandsplanens periode vil mulighederne for frakobling af tag- og overfladevand blive undersøgt grundigere, herunder økonomien for borgerne og Billund Vand A/S. Resultaterne vil blive indarbejdet, når spildevandsplanen forventes revideret i 2024.

For at sikre tilstrækkelig hydraulisk kapacitet på Grindsted Renseanlæg før centralisering af rensningen, vil der være særlig fokus på at reducere indsivningen ved tætning af ledningerne i Grindsted og Sdr. Omme, hvor problemerne er størst.

De nævnte tiltag forventes ikke at betyde stigninger i vandafledningsafgiften.

 

Læs mere om renseanlæg i Billund Kommune