Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kloakerede områder

Se de kloakerede områder i Billund Kommune på kortet. Kortlægningen viser kloakeringsformen i de forskellige områder.

Kortet nedenfor viser de offentligt kloakerede områder i kommunen. Kloakerne drives af spildevandsforsyningen Billund Vand og Energi A/S. I nogle af spildevandsoplandene, vist på kortet nedenfor, gælder der særlige regler. Disse områder er beskrevet nedenfor.

 

 

Afvigelser fra kortbilagene

I den efterfølgende tabel er angivet bemærkninger til nogle kloakoplande, som ikke umiddelbart fremgår af kortbilagene. 

By/område

Bemærkning

DuPont

GR19 og DP23

Overfladevand udledes som udgangspunkt til Banegrøften, men hvis TOC > 10 mg/l ledes overfladevandet til renseanlæg,

Løvlund

Ejendomme har bundfældningstanke, som har afløb til en fælles privat afløbsledning.

Nebel

Ejendomme har bundfældningstanke, som har afløb til en fælles privat afløbsledning.

Sundolit/

SU01

Processpildevandet afledes til virksomhedens eget renseanlæg og har udløb til Lillemosegrøften. Husholdningsspildevand og tag- og overfladevand nedsives.

Billund/BI29.1

Der sker nedsivning af det ”rene” overfladevand fra genbrugspladsen.

Grindsted/

GR02, GR08, GR09, GR11 og GR39

I ukendt omfang sker der en nedsivning af tag-og overfladevand på de enkelte grunde.

Billund Lufthavn

BI34.5

Nedsivning i faskine i grønne kanter langs rullevejen. Ved fyldt faskine er der overløb til regnvandsledning til bassin 4 med udløb til åbne grøft til U5/Bl-RU15.

Billund Lufthavn

BI34.6

Nedsivning i grønne kanter langs banen og efterfølgende opsamling i dræn. Afledning til åben grøft til udløb U5/Bl-RU15.

Billund Lufthavn

BI34.7 og BI34.8 og BI34.9

Vand fra rulleveje nedsives i grønne kanter langs rullevej med efterfølgende afledning til udløb U2/Bl-RU04-1(eller 2) eller U2A/Bl-RU12. Vand fra forplads udledes til Billund Bæk via udløb U2/Bl-RU04-1(eller 2) eller U2A/Bl-RU12.

Billund Lufthavn

BI34.10

Lukket regnvandssystem. Afledning til bassin 6 og udløb U3A/Bl-RU14. I vinterperioden, hvor der afises, nedsivning i bassin. I sommerperioden er der fast udløb fra bassinet.

Billund Lufthavn

BI34.11

Lukket regnvandssystem med direkte udløb til udløb U3/Bl-RU13.