Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler

Vil din folkeoplysende forening søge om tilskud til egne, eller lejede lokaler, kan I gøre det her.

Hvem kan søge?

Godkendte folkeoplysende foreninger i Billund kommune, der lejer eller har egne foreningslokaler. Der kan kun gives driftstilskud til egne eller lejede lokaler, hvis der ikke kan stilles et egnet kommunalt lokale til rådighed.

Hvornår skal der søges?

Ansøgningen skal indsendes sammen med foreningens reviderede og godkendte regnskab, senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning.

Hvor meget kan vi få i tilskud?

Udgifter afholdt i 2018 til lokaler beregnes som tidligere på baggrund af medlemstallet indberettet 1. november året før - efter gældende regler i 2018:

 • Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør over 75 % af foreningens samlede medlemstal, kan få 50% i tilskud.
 • Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør mellem 51-74% af foreningens samlede medlemstal kan få 65 % i tilskud.
 • Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør maksimalt 50% af foreningens samlede medlemstal kan få 85 % i tilskud.
 • Det er foreningens samlede medlemstal opgjort 1. november året før, der ligger til grund for beregningen.
 • Dog kan foreningerne maksimalt få tilskud af de aktivitetstimer de rent faktisk har i lokalet med satsen for haller og andre lokaler. 

Udgifter afholdt i 2019 til lokaler beregnes efter nye regler. Det betyder, at alle folkeoplysende foreninger kan få 85 % i tilskud uanset alderen på foreningens medlemmer fra 2019.

Hvad er Kommunernes Landsforenings takst pr. time som benyttes af Billund Kommune?

  Haller Andre lokaler inkl. ridehaller
2018 266,98 133,45 kr.
2019 272,05 135,98 kr.

 

 

 

 

 Der ydes tilskud til:

1 Egne lokaler og lejerpladser:

 • Renter af prioritetsgæld
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og til evt. fornødent tilsyn (se vejledning). 

2 Lejede private lokaler og lejrpladser:

 • Det aftalte lejebeløb
 • Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse i følge lejekontrakten til opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn.

Der kan ikke gives tilskud, hvis der kan stilles kommunale lokaler til rådighed.

Hvad kan der ikke ydes tilskud til?

 • Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.
 • Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis formål er afholdelse af spil, f.eks. andespil, bingo og lign. hvori der indgår en økonomisk gevinst for kredsen/foreningen.
 • Udgift til lokaler, hvortil andre samtidig har adgang mod betaling (bortset fra svømmehaller).

Ansøg:

Søg om lokaletilskud til egne eller lejede private lokaler.

 • Kopi af dokumentation skal vedlægges ansøgningen, for alle de udgifter der søges om tilskud til, og bilagene skal sorteres i de emner ansøgningsskemaet er delt op i.
 • Har I brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan en vejledning ses her:

Vejledning til udfyldelse af ansøgning om lokaletilskud til lokaler

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Kultur og Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.