Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Regelsæt for regnskab og revision - folkeoplysende foreninger

Her kan du se det samlede regelsæt for regnskab og revision til brug for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde: 

Alle foreninger, der modtager tilskud efter Billund Kommunes regler for tilskud til fritidsaktiviteter og fritidsundervisning skal efter deres regnskabsårs afslutning aflevere et regnskab til Kultur og Fritid.


Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Billund Kommunes regler for tilskud til fritidsaktiviteter og fritidsundervisning eller i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.  Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet skal udformes på en sådan måde, at kommunale tilskud fremgår af regnskabet enten i form af poster i regnskabet eller i form af noter. 
 

Revision 

Hvis foreningens tilskud ikke overstiger: 

 • Aktivitetstilskud kr. 250.000 
 • Driftstilskud til lokaler kr. 250.000 

Kan regnskabet revideres af en revisor valgt af foreningen. Driftstilskud til lokaler der udbetales direkte til Selvejende Institutioner medregnes ikke. 
 
Revisor skal efterprøve: 

 • Om tilskudsregnskabet er rigtigt 
 • At foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne 
 • At foreningens oplysninger til kommunen er korrekt 

At der er dokumentation for deltagernes betaling af kontingent m.m.  

 
Øvrige opgaver: 

Revisor påtegner regnskabet, revideret efter reglerne i bekendtgørelsen. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.  Revisor har krav på alle de oplysninger fra foreningen, som revisor mener har betydning for bedømmelsen af regnskabet.

Revisor har adgang til at foretage de nødvendige undersøgelser m.v. som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 

Bliver revisor opmærksom på brud på loven og tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning for bedømmelse af regnskabet, skal revisor straks give foreningen meddelelse herom. Endvidere skal revisor påse, at foreningen inden 3 uger giver Kultur og Fritid meddelelse herom. 
 

Krav til registreret eller statsautoriseret revisor  

Hvis foreningens tilskud overstiger: 

 • Aktivitetstilskud kr. 250.000 
 • Driftstilskud til lokaler kr. 250.000 

Skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal ske i overensstemmelse med god revisionsskik.  

 
Revisor skal efterprøve:

 • Om tilskudsregnskabet er rigtigt 
 • At foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne 
 • At foreningens oplysninger til kommunen er korrekt 

At der er dokumentation for deltagernes betaling af kontingenter m.m. 
 
Øvrige opgaver: 

 • Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser 
 • Revisor foretager normalt revision i løbet af året 
 • Revisor foretager uanmeldt kasseeftersyn mindst en gang årligt 
 • Revisor fører en revisionsprotokol som foreningen indsender 
 • Revisor påtegner regnskabet, revideret efter reglerne i bekendtgørelsen.

Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. 
 
Revisionsprotokollens indhold: 

 • Diverse bemærkninger 
 • Revisors habilitet 
 • Om revisor har modtaget alle oplysninger 
 • Om regnskabet er aflagt i.h.t. gældende regler 

Om oplysninger om særlige kontrolarbejder, særlige beretninger, rådgivning eller assistance. 
 
Revisor har krav på alle de oplysninger fra foreningen som han mener har betydning for bedømmelsen af regnskabet. Revisor har adgang til at foretage de nødvendige undersøgelser m.v. som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 

Bliver revisor opmærksom på brud på loven og tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning for bedømmelse af regnskabet, skal revisor straks give foreningen meddelelse herom. Endvidere skal revisor påse, at foreningen inden 3 uger giver Kultur og Fritid meddelelse herom.