Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Voksenundervisning

Her kan du læse om, hvordan I bliver godkendt som aftenskole til at udføre folkeoplysende voksenundervisning i Billund Kommune og hvilke forpligtigelser, der er for aftenskoler i forhold til vedtægter mv.

Hvordan bliver vi en aftenskole?

Hvis I ønsker at starte en aftenskole, skal I udarbejde et sæt vedtægter og have en bestyrelse. Aftenskolen skal:

 • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten: I lovens § 7 fremgår om formålet for folkeoplysende voksenundervisning: "Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evner og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven.
 • Have en bestyrelse, der består af mindst fem personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen.
 • Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen. Det får dog ikke indflydelse på tilskudsberettigelsen, hvis deltagerne ikke ønsker dette.
 • Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle. Der må således ikke ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold.
 • Være hjemmehørende i Billund Kommune.
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Der må altså ikke være involveret kommercielle interesser i foreningen, og der gives ikke støtte til foreninger, der etableres med det formål at afholde ét enkeltstående eller ét årligt folkeoplysende arrangement.

Hvad skal vedtægterne indeholde?

1. Foreningens formål.

2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (min. fem personer)

3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.

4. Foreningens hjemsted.

5. Betingelser for medlemskab.

6. Tegningsret for foreningen.

7. Procedure for vedtægtsændringer.

8. Anvendelse af foreningens overskud ved eventuelt ophør.

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bl.a. skal hele bestyrelsen underskrive regnskabet. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

 • Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
 • Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
 • Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Hvor lang tid tager det at blive godkendt?

Når I har nedsat en bestyrelse og udarbejdet forslag til vedtægter, anbefaler vi, at I går i dialog med Kultur og Fritid, som vil vejlede jer. Kultur- og Fritidsrådet skal godkende jeres aftenskole.

Fritidsrådet godkender nye foreninger samt aftenskoler 2 gange om året: 1. april og 1. november.

Hvilke tilbud er der for en godkendt aftenskole?

Som godkendt aftenskole i Billund Kommune, kan I en gang årligt søge om tilskud til aftenskolen (se under tilskud til undervisning), og I kan søge om driftstilskud til lokaleleje. Som godkendt aftenskole kan I opnå op til 65% i tilskud af lokaleudgiften. Der kan kun søges om driftstilskud til leje af lokaler, hvis der ikke kan stilles et kommunalt lokale til rådighed.

Ansøgning om driftstilskud til lokaler

Hvilke forpligtelser er der forbundet med at være en folkeoplysende aftenskole?

I skal årligt indsende et revideret (gennemgået og godkendt af revisor) og godkendt (underskrevet af bestyrelsen) årsregnskab for de tilskud I har modtaget. En gang årligt, senest 1. november skal I indsende Erklæring om indhentelse af børneattest, som nævnt nedenfor.

Erklæring om indhentelse af børneattest

Èn gang årligt, senest 1. november indsendes Erklæring om indhentelse af børneattest. Alle godkendte folkeoplysende foreninger der modtager kommunale tilskud, eller benytter kommunale lokaler skal indsende erklæringen. Med erklæringen skriver foreningen under på:

 • at de indhenter børneattester på de af deres trænere / ledere og undervisere der beskæftiger sig med børn og unge under 15 år.
 • at hvis der kommer en ny leder/træner eller underviser det kommende, så vil foreningen også indhente børneattest på ham/hende.
 • at hvis foreningen får medlemmer under 15 år det kommende år, så vil de indhente børneattester på deres trænere / ledere eller undervisere.

Erklæring om indhentelse af børneattest

Børneattesten på politiets hjemmeside

Bemærk at I ikke skal fremsende kopi af børneattesterne til Kultur- og Fritid kun erklæringen.

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Kultur- og Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.