Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud & Regnskab

Her kan du læse om, hvordan I søger tilskud til jeres aftenskole, samt hvilke retningslinjer der er.

Tilskud til undervisning

Hvert år i oktober afsættes en beløbsramme i budgettet for undervisningspuljen for det følgende år.

Kultur- og Fritidsrådet fordeler beløbsrammen på førstkommende møde efter ansøgningen er modtaget.

Der gives tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Undervisningen skal foregå inden for kommunens grænser. Kultur- og Fritidsrådet kan dispensere herfra. f.eks. hvis der kun er egnede lokaler til aktiviteten uden for kommunen.

Der kan ikke gives tilskud til formelt kompetencegivende undervisning samt undervisning henlagt i udlandet.

Tilskuddet anvendes til delvis aflønning af ledere og lærere, der aflønnes efter lønbekendtgørelsen og der ydes kun tilskud til én lærerlønstime pr. lektion.

Foreningen fastsætter selv holdstørrelser, deltagerbetaling, kursuslængde, valg af emner (se dog emneafgrænsning) tilrettelæggelsesformer, ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere.

Virksomheden skal stå åben for alle.

Begrænsning af emner der kan undervises i

Der kan ikke gives tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, der indeholder agitation (propaganda), behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Der kan desuden ikke gives tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke.

Tilsvarende gælder emner, der er afledt af de nævnte områder. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

 • Sports- og konkurrencepræget virksomhed.
 • Fremstilling af øl og vin.
 • Bridge, skak og andre former for spil.
 • Dans, herunder jazzballet (Der ydes dog tilskud til folkedans).
 • Faldskærmsudspring.
 • Fjeldvandring.
 • Fodbold- og håndbolddommerkurser.
 • Gymnastik - herunder motionsgymnastik (Der ydes dog tilskud til afspænding og yoga).
 • Lejrsport.
 • Lystfiskeri, herunder fluebinding.
 • Motororienteringsløb.
 • Ridning.
 • Sejlsport (Der ydes dog tilskud til navigation).
 • Skydning.
 • Sportsdykning, herunder frømandsteori.
 • Sportsflyvning, herunder svæveflyvning.
 • Svømning, herunder livredning.

Hvornår skal jeg søge?

Er du en helt nystartet aftenskole, skal du benytte dig af dette skema, hvis ikke fordeles tilskuddet til næste års undervisning som beskrevet under årshjul

Ansøgningsskema til tilskud til undervisning

Hvad kan jeg søge om?

Der kan søges om tilskud til:

 • Almen undervisning og studiekredse.
 • Instrumentalundervisning.
 • Handicappede i relation til undervisning i et konkret emne.
 • Foredrag.

I de tilskudsberettigede lønudgifter kan medregnes lærerløn, lederhonorar, feriepenge, sygedagpenge, atp. m.v.

Hvis foreningen på grund af særlige forhold forventer en væsentlig ændring, set i forhold til det seneste kendte års lønudgifter, kan foreningen oplyse og begrunde ændringen.

Nye foreninger giver oplysninger om den budgetterede lønudgift.

Kultur- og Fritidsrådet kan nedsætte den budgetterede lønudgift efter en konkret vurdering.

Hvor meget kan vores aftenskole få i tilskud?

Den beløbsramme, der er til rådighed til tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, fordeles mellem de ansøgende foreninger på grundlag af de af aftenskolens maksimale løntilskud, i henhold til det sidste aflagte regnskab.

Tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag kan maksimalt beregnes på baggrund af 1/3 af afholdte lønudgifter.

Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et supplerende tilskud, således at tilskuddet maks. kan beregnes på baggrund af 8/9 af afholdte udgifter.

Tilskud til instrumentalundervisning kan maksimalt beregnes på baggrund af 5/7 af afholdte lønudgifter.

For at opnå forhøjet tilskud til instrumentalundervisning og handicapundervisning må holdet max. have syv deltagere.

Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke-handicappede sammen) fordeles tilskuddet forholdsmæssigt mellem undervisning til 1/3 tilskud og undervisning af handicappede i relation til et konkret emne til 8/9 tilskud.

Et foredragshonorar kan højst indgå i regnskabet med et beløb svarende til lønnen for 6 undervisningstimer.

Debatskabende aktiviteter

Foreningen skal afsætte 10 % af det beløb, der er givet i tilskudstilsagn, til debatskabende aktiviteter.

De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt og arrangementerne skal være åbne for alle. De emner der indgår i de debatskabende aktiviteter skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatten skal være en væsentlig og naturlig del af arrangementet.

Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område.

Der skal afleveres særskilt regnskab med bilag senest den 1. april det efterfølgende år sammen med regnskabet.

Såfremt de 10 % ikke benyttes, skal beløbet tilbagebetales ved regnskabsafslutningen den 1. marts det efterfølgende år.

Afregningsskema for 10 % puljen

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Kommunalt tilskud anvendt på fleksible tilrettelæggelsesformer kan højst udgøre 40 % af tilskudstilsagnet til undervisning (36 % af det samlede tilskudstilsagn).

Undervisningen skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning.

Undervisningen skal foregå på hold, hvor deltagerne er registreret. Alle skal kunne tilmelde sig holdene og der skal være deltagerbetaling.

Tilskuddet kan bruges til: Løn, lederhonorar, udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold indenfor: Fjernundervisning, undervisningsmateriale af ikke-blivende værdi, annoncering, lokaleudgifter.

Tilskudsbrøken er 1/3.

Udbetaling af tilskud

Lønudbetalingen til ledere og lærere er gratis for de foreninger der ønsker det og som ikke er tilknyttet et landsdækkende oplysningsforbund.

Kultur- og Fritid administrer aftenskolens løn til deres undervisere. Der skal for hver underviser indsendes oplysninger om underviserens :

 • Navn
 • Adresse
 • CPR nummer
 • Dato for opstart som underviser

For hvert nyt hold der oprettes skal der udfyldes et holdstamkort.

Holdstamkortet skal indeholde:

 • Navn og CPR nummer på underviser.
 • Hold nummer (dette er fortløbende).
 • Havn på aftenskolen (og evt. skolenummer).
 • Aflønningsform er altid 02.
 • Start- og stopdato for holdet.
 • Antal undervisningslektioner der ligger mellem start- og stopdato.
 • Kursusoplysninger: angivelse af hvad der undervises i.
 • Frekvens: hvor tit afholdes kurset, hver uge (frekvens 1), hver anden uge (frekvens 2) osv.
 • Hvilken ugedag afholdes kurset.
 • Lederoplysninger: CPR nummer og navn på aftenskolelederen.
 • Læreroplysninger: CPR nummer og navn på underviseren.
 • Start og evt. stopdato for lærerens ansættelse.
 • Dato og underskrift fra aftenskolelederen på, at kurset er oprettet.

Holdstamkortet

De foreninger, der selv udbetaler løn, kan få tilskudstilsagnet udbetalt kvartalsvis forud.

Deltagere fra andre kommuner

Borgere fra andre kommuner kan deltage i undervisningen i Billund Kommune.

En deltager, der tilmelder sig undervisning i en anden kommune end hjemstedskommunen, forpligtes til at oplyse CPR nummer, som betingelse for deltagelse.

Foreningen skal hvert år senest 1. marts (sammen med regnskabet) indsende lister over deltagere fra andre kommuner, for det netop afsluttede regnskabsår.

Billund Kommune vil efterfølgende sende regning til hjemstedskommunen.

Oplysningsskema om deltagere fra andre kommuner

Pulje til fællesannonce

Hvert år i uge 36, har aftenskolerne mulighed for at lave en fælleannonce i de lokale ugeblade. Prisen for annoncen afhænger af annoncens størrelse. Kultur- og Fritid giver tilskud til annoncen.

Pulje til befordringsgodtgørelse til foredragsholdere

Der kan søges om tilskud til udgifter til befordring til foredragsholdere. Ansøgning indsendes ved aflæggelse af regnskabet.

Regnskab, tilbagebetaling og hæftelse

Foreningen skal aflægge regnskab, senest den 1. marts det efterfølgende år, for anvendelse af tilskuddet, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med fastsatte regler, skal tilbagebetales.

Regnskabsaflæggelsen sker på et særligt skema.

Udgifter til aflønning i forbindelse med folkeoplysende voksenundervisning

Afregning vedrørende tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rejses mod foreningen og ikke mod enkeltpersoner.

Kun hvis erstatningsansvaret er opstået ved en ulovlig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom, hæfter man personligt.

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Kultur- og Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.

Samlet regelsæt for regnskab og revision - klik her