Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Regelsæt for regnskab og revision - voksenundervisning

Her kan du se det samlede regelsæt for regnskab og revision til brug for den folkeoplysende voksenundervisning.

Den folkeoplysende voksenundervisning: 

Regnskaber, for den del af virksomheden, der er ydet tilskud til i henhold til folkeoplysningsloven, skal indsendes til Kultur og Fritid senest den 1. marts det efterfølgende år, herunder dokumentation for deltagernes egenbetaling. 

Regnskabet skal indeholde opgørelser over: 

 • Antal deltagere 
 • Antal undervisningstimer/former 
 • Antal deltagertimer fordelt på fagområder/emner og tilrettelæggelsesformer 
 • I henhold til regnskabsskema og Undervisningsministeriets bestemmelser om statistiske oplysninger.

Kredsen har pligt til sammen med regnskabet at indsende opgørelse over det samlede deltagertimetal og antal deltagere. Der foretages særskilt opgørelse ved undervisning af handicappede, ved instrumentalundervisning og ved foredragsvirksomhed. Ved debatskabende aktiviteter redegør den enkelte forening i sin beretning for, hvilke aktiviteter, der er finansieret indenfor de afsatte midler, og hvordan disse midler har været med til at fremme forudsætninger. Det skal oplyses, hvor mange arrangementer der har været afholdt og det skønnede antal deltagere heri. 

Sammen med regnskabet indsender foreningen lister (for den netop afsluttede sæson) over personer fra andre kommuner, der har modtaget undervisning i Billund Kommune. Listerne skal indeholde holdnr. og startdato, undervisningsstart, antal undervisningstimer, cpr. nr., navn og adresse, bopælskommune. 

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.  Aflægger en forening ikke regnskab, kan alle udbetalte tilskud i regnskabsåret kræves tilbage. 

 
Fælles krav til alle revisorer 

Revisor skal efterprøve om tilskudsregnskabet er rigtigt og at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med loven, de kommunale regler og forskrifter, herunder at: 

 • Tilskuddene til undervisning, studiekredse og foredrag højst kan udgøre 1/3 af de udbetalte lærerlønninger og lederhonorarer 
 • Tilskuddene til instrumentalundervisning højst kan udgøre 5/7 af lærerlønninger og lederhonorar 
 • Tilskuddene til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne højst kan udgøre 8/9 af lærerlønninger og lederhonorar 
 • Et foredragshonorar højst kan indgå i regnskabet med et beløb svarende til lønnen for 6 undervisningstimer 
 • At lønnen til undervisning er udbetalt i.h.t. gældende løncirkulære 
 • At der er dokumentation for deltagerens egenbetaling. 

Revisor har krav på alle de oplysninger fra foreningen, som har betydning for bedømmelse af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer.


Revisor har adgang til at foretage de nødvendige undersøgelser m.v. og skal have den bistand, som revisor anser for nødvendig for at udføre revisionen.  Bliver revisor opmærksom på brud på love og tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning for bedømmelsen af regnskabet, skal revisor straks give foreningen meddelelse herom. Endvidere skal revisor påse, at foreningen inden 3 uger giver Kultur og Fritid meddelelse herom. 
 
Øvrige krav til en af kredsen valgt revisor.  Hvis foreningens samlede kommunale tilskud ikke overstiger kr. 250.000 kan regnskabet revideres af en af foreningen valgt revisor.  Revisor påtegner det reviderede regnskab. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. 

 
Øvrige krav til registreret eller statsautoriseret revisor

Hvis foreningens samlede kommunale tilskud overstiger kr. 250.000 skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.  Revisionen skal ske i overensstemmelse med god revisionsskik. 

 • Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser 
 • Revisor foretager normalt revision i løbet af året 
 • Revisor foretager uanmeldt kasseeftersyn mindst en gang årligt 
 • Revisor undersøger forretningsgange for tilskudsudløsende faktorer, er den interne kontrol betryggende 
 • Revisor fører en revisionsprotokol, som foreningen indsender 
 • Revisor påtegner regnskabet, revideret efter reglerne i bekendtgørelsen. 

Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. 

 
Revisionsprotokollens indhold 

 • Diverse bemærkninger 
 • Revisors habilitet 
 • Om revisor har modtaget alle oplysninger 
 • Om regnskabet er aflagt i.h.t. gældende regler 
 • Om tilskuddene er anvendt i.h.t. gældende regler 
 • Oplysninger om særlige kontrolarbejder, særlige beretninger, rådgivning eller assistance.