Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

FAQ for frivillige

Som frivillig er der en række ting, som du skal være opmærksom på. Få svar på de vigtigste spørgsmål nedenfor.

Har du spørgsmål om frivilligt arbejde? Kontakt Billund Kommunes frivillighedskonsulent.

Digital tilmelding til frivilligkorpset

Er jeg dækket af en forsikring?

Det afhænger af, hvilken type opgaver du løser, og hvem du udfører opgaverne for. Sørg derfor altid for at spørge den frivilligansvarlige, hvordan du er forsikret. Vi anbefaler som udgangspunkt, at du sørger for at være dækket af din private ansvars- og ulykkesforsikring. 

Hvis du udfører et frivilligt arbejde eller indsats i en af kommunens institutioner eller et kommunalt arrangement vil du som udgangspunkt være dækket af en ansvars- og ulykkesforsikring, der er lige vilkår for frivillige der yder et frivilligt arbejde og indsats.

Det er dog vigtigt, at du har en aftale med den ansvarlige medarbejder på området, så alle er bekendte med forholdene for, hvem der udføres frivillig indsats/arbejde for og dermed, hvem der ved uheld har den forsikringsmæssige ansvar. 

Frivillig indsats i forening 

Det er ikke alle foreninger, som har en ansvars- og ulykkesforsikring. Foreninger skal ikke tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillige, men særligt de større organisationer har ulykkesforsikringer. 

Må jeg lave frivilligt arbejde, når jeg modtager offentlige ydelser? 

Modtager du offentlige ydelser (f.eks. dagpenge, kontanthjælp, førtidspension eller fleksjobløn) er der regler for, hvilket frivilligt arbejde du må udføre og hvor meget. Reglerne afhænger af, hvilken type ydelse du modtager.

Modtager du offentlige ydelser, anbefaler vi, at du taler med din sagsbehandler, om hvilke typer frivillige opgaver du må deltage i. Har din sagsbehandler ikke godkendt din frivillige indsats, risikerer du at blive modregnet i din ydelse.

Læs mere om reglerne i denne guide.

Må internationale borgere lave frivilligt arbejde?

Personer, som er statsborgere i et land uden for Norden, et EU/EØS-land eller Schweiz, skal have en arbejdstilladelse, før de må engagere sig i frivilligt arbejde i Danmark.

Læs mere hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

 

Kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Intergration (SIRI) for afklaring af dine forhold.

Find kontaktoplysninger til SIRI her.

Hvordan er arbejdsmiljøreglerne for frivillige? 

Frivilligt arbejde er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alt andet arbejde.

Frivillige, der er fast tilknyttet en offentlig arbejdsplads, og arbejder på samme vilkår som de ansatte, er omfattet af arbejdspladsens almindelige arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO) på lige fod med de ansatte medarbejdere.

Der er ikke krav om APV eller selvstændig AMO for frivillige, som deltager i enkeltstående aktiviteter.

Når der er tale om frivilligt arbejde for en forening, er det foreningen, der er ansvarlig som ”almindelig” arbejdsgiver.

Frivilligt arbejde organiseret i en forening er fritaget fra kravene om APV og AMO, hvis det frivillige arbejde har karakter af fritidsaktiviteter og ikke almindeligt arbejde. Det kan f.eks. være frivilligt arbejde for en forening som besøgsven for ensomme ældre eller arbejde i sociale cafeer. 

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Har jeg tavshedspligt som frivillig? 

Som frivillig er du underlagt den tavshedspligt, som gælder alle borgere. Denne tavshedspligt betyder, at det er strafbart uberettiget at videregive oplysninger eller billeder om en anden persons private forhold.

Foreninger eller offentlige institutioner kan vælge at indgå en aftale om selvpålagt tavshedspligt med den frivillige, hvor den frivillige pålægges samme tavshedspligt som ansatte. Frivillige vil dog aldrig lovgivningsmæssigt være pålagt samme tavshedspligt som ansatte. Heller ikke selv om de underskriver en aftale om tavshedspligt.

Som frivillig har du, ligesom både offentligt ansatte og almindelige borgere, oplysnings- og underretningspligt. Oplysningspligten betyder, at du har pligt til at oplyse politiet, hvis oplysninger kan være med til at forhindre en alvorlig forbrydelse eller justitsmord. Underretningspligten betyder, at alle borgere har pligt til at underrette de sociale myndigheder ved mistanke om misrøgt af et barn eller en ung under 18 år.

Læs mere i denne guide om tavshedspligt i frivilligt socialt.  

Hvilke oplysninger må jeg dele med ansatte? 

Reglerne for tavshedspligt betyder, at kommunale medarbejdere og frivillige ikke frit kan dele oplysninger med hinanden. 

Frivillige og ansatte må kun dele oplysninger om en person, hvis den person, som oplysningerne angår, giver sit mundtlige eller skriftlige samtykke til, at oplysningerne må videregives.

Frivillige og ansatte må gerne dele generelle og anonymiserede oplysninger, som ikke handler om bestemte personer. 

 

Læs mere om frivilligt arbejde på www.frivillighed.dk