Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Det Frivillige Sociale Netværk i Billund Kommune

Netværket der arbejder på at være samarbejdsorgan for de frivillige, sociale foreninger og grupper i Billund Kommune.

HVEM ER VI, OG HVEM STÅR BAG?

Det Frivillige Sociale Netværk er etableret den 27. februar 2017 som et samarbejdsorgan for sociale og kirkelige foreninger i Billund Kommune. Frivilligcentret FriSam er en væsentlig samarbejdspartner og fungerer som sekretariat for netværket.

I øjeblikket er 46 foreninger og kirker med virke i Billund Kommune medlemmer af netværket. Til det stiftende møde var der bredt inviteret sociale og kirkelige foreninger i kommunen, og knap 60 personer mødte op. 29 tilsluttede sig allerede ved dette første møde. Netværket er ikke en lukket ”klub”. Alle foreninger i kommunen, der ønsker medlemskab, kan få det. De eneste betingelser er, at man kan tilslutte sig netværkets menneskesyn (se nedenfor), at man i fællesskab vil være med til at yde en social indsats, og at man er indstillet på at agere politisk og religiøst neutralt.

MENNESKESYN:

 Vi tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt.

 • Vi anser alle mennesker som ligeværdige, og at ethvert menneske altid har krav på at blive respekteret som medmenneske.
 • Ethvert menneske har ressourcer til at leve et godt liv.

BAGGRUND:

 Billund Kommune har som sådan ikke flere socialt udsatte medborgere end flertallet af andre kommuner. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er hjælp behov. Vi oplever desværre, at en forholdsvis stor gruppe af vores medborgere af den ene eller anden grund får eller har ”ondt i livet”.

Der er allerede en del forskellige foreninger, der yder en social indsats, og hver for sig gør de et godt arbejde. Det er imidlertid lidt for tilfældigt om de medborgere, der trænger til hjælp, bliver fundet og mødt, og ind imellem kan foreningerne måske, uden at vide det, konkurrere indbyrdes om de samme medborgere.

Ønsket er derfor i fællesskab at samle og udnytte kræfterne optimalt, så vi kan være med til at rydde sociale udfordringer af vejen for så mange medborgere som muligt. Dette ønske blev delt på det stiftende møde, og lige nu er der altså 46 medlemsforeninger, der bakker op om det. Alle står på spring for at komme i gang.

FORMÅL:

Formålet med Det Frivillige Sociale Netværk er at gøre en forskel for de mennesker i Billund Kommune (geografisk dækningsområde), der på en eller anden måde er socialt udsatte, og at supplere kommunens arbejde med disse.

Vi vil udvikle bæredygtige løsninger, der overkommer sociale udfordringer i kommunen.

Målet er at udvikle en ny form for samarbejde mellem et stort antal foreninger i kommunen, så vi kan:

 1. Koordinere og udvikle konkret socialt arbejde med fokus på styrkelse af fællesskab, netværk og det enkelte menneskes muligheder, så vi når ud til så mange som muligt med den rette støtte,
 2. Inspirere og motivere endnu flere i foreningerne, kirkerne og enkeltpersoner til at blive frivillige og hjælpe udsatte.  Vi vil sætte mennesker, der gerne vil være frivillige, i forbindelse med foreninger, der har brug for netop deres frivillighed. Herudover vil vi gerne give flere mulighed for at være frivillige inden for trygge og gennemskuelige rammer.
 3. Styrke den enkelte forening og tilbyde kurser og kompetencer, som det ikke ville være muligt for den enkelte forening at tilbyde,
 4. Evaluere indsatsen,
 5. Formidle resultater, erfaringer og metoder som inspiration til andre kommuner.

 MÅLGRUPPER:

Der er 3 målgrupper for netværket.

 1. Socialt udsatte medborgere i kommunen.
 2. Nuværende og kommende frivillige i netværket.
 3. Kommunens foreninger over en bred kam.

De 46 foreninger, der er med i Det Frivillige Sociale Netværk, svarer til ca. halvdelen af de sociale foreninger i Kommunen. Vort ønske er, at flere tilslutter sig, og det vil vi arbejde videre med. Vi forventer at mindst 70 foreninger er med senest ved udgangen af projektperioden. Foreningskredsen skal for os at se på sigt også omfatte andre foreningsformer, for eksempel idrætslige og kulturelle, idet andre foreninger også udfører socialt arbejde, selv om dette ikke er deres hovedopgave, og der kunne opstå spændende og virksomme indsatser på tværs af foreningerne. Disse foreninger vil være hjerteligt velkommen i netværket.

Foreningerne vil opnå koordinering, fællesskab, ny inspiration, nye kolleger, kvalificering, ressourcebesparelser samt flere medlemmer osv.

AKTIVITETER:

Det Frivillige Sociale Netværk skal i løbet af de første to projektår iværksætte konkrete sociale indsatser samtidig med, at vi udvikler samarbejdsformen i netværket. De indsatser, vi iværksætter, vil være vores platform og motivation for at samarbejde. Vi ”asfalterer vejen samtidig med at vi kører”, for der er ingen grund til at udsætte initiativer, der hurtigt kan iværksættes og vores udsatte borgere kan ikke vente.

 

Vi har drøftet hvilke udsatte grupper, som netværket i sin nuværende form er bedst gearet til at støtte, og vi ønsker derfor i de første projekt-år at klæde foreningerne på til at arbejde med følgende: 

 • Indsats mod ensomhed.
 • Kontaktfamilier til nydanskere/flygtninge.
 • Praktisk hjælp og støtte til familier.

Vi har ligeledes identificeret følgende behov for andre indsatser, som vi vil udvikle, så snart det er muligt:

 • Økonomisk rådgivning.
 • Billund/Grindsted madhjælp.
 • Julepakker til udsatte familier.

Øvrige sociale tiltag, som måtte efterspørges og som vi kan byde ind med eller udvikle.

Metoder:

For at de første tre og de efterfølgende indsatser kan opnå gennemslagskraft og skabe den ønskede forandring for medborgerne skal Det Frivillige Sociale Netværk arbejde på følgende måde:

 • Ansættelse af netværkskoordinator.
 • Netværksdialogmøder hver anden måned for inspiration, koordinering samt planlægning af sociale indsatser.
 • En teamsamarbejdskultur præget af gensidig respekt, ansvarlighed, kvalitet, sympati og positive følelser.
 • At netværket arbejder anerkendende, reflekterende, undrende, nysgerrigt, fleksibelt, kreativt og dynamisk.
 • Løbende kvalificering af frivillige, for uden engagerede frivillige kan netværket ikke fungere.
 • Fælles hjemmeside med samlet info til frivillige, de udsatte, kommunen og andre interesserede.
 • Information på sociale medier.
 • Formidling og inspiration til andre kommuner.

Du kan læse mere om Frivilligcenteret FriSam her

 • kommuner.