Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Regler for regnskab og revision

Hvordan skal folkeoplysende foreninger lave regnskab, og hvilke regler gælder for revision?

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

Alle foreninger, der modtager tilskud efter Billund Kommunes regler for tilskud til fritidsaktiviteter og fritidsundervisning skal efter deres regnskabsårs afslutning aflevere et regnskab til Børne- og Kulturforvaltningen.

 • Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Billund Kommunes regler for tilskud til fritidsaktiviteter og fritidsundervisning eller i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.
 • Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
 • Regnskabet skal udformes på en sådan måde, at kommunale tilskud fremgår af regnskabet enten i form af poster i regnskabet eller i form af noter.

Revision

Hvis foreningens tilskud ikke overstiger: Aktivitetstilskud kr. 250.000  Driftstilskud til lokaler kr. 250.000 kan regnskabet revideres af en revisor valgt af foreningen.

Driftstilskud til lokaler der udbetales direkte til Selvejende Institutioner medregnes ikke.

Revisor skal efterprøve:

 • om tilskudsregnskabet er rigtigt
 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne
 • at foreningens oplysninger til kommunen er korrekt
 • at der er dokumentation for deltagernes betaling af kontingent m.m.

Øvrige opgaver:

 • Revisor påtegner regnskabet, revideret efter reglerne i bekendtgørelsen. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.

Revisor har krav på alle de oplysninger fra foreningen, som han mener har betydning for bedømmelsen af regnskabet. Revisor har adgang til at foretage de nødvendige undersøgelser  m.v. som han anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Bliver revisor opmærksom på brud på loven og tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning for bedømmelse af regnskabet, skal han straks give foreningen meddelelse herom. Endvidere skal han påse, at foreningen inden 3 uger giver borgmesterkontoret meddelelse herom.

 

Krav til registreret eller statsautoriseret revisor.

Hvis foreningens tilskud overstiger:

Aktivitetstilskud kr. 250.000 Driftstilskud til lokaler kr. 250.000 skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Revisionen skal ske i overensstemmelse med god revisionsskik.

 

Revisor skal efterprøve:

 • om tilskudsregnskabet er rigtigt
 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne
 • at foreningens oplysninger til kommunen er korrekt
 • at der er dokumentation for deltagernes betaling af kontingenter m.m..

Øvrige opgaver:

 •  revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser
 • revisor foretager normalt revision i løbet af året
 • revisor foretager uanmeldt kasseeftersyn mindst en gang årligt
 • revisor fører en revisionsprotokol som foreningen indsender
 • revisor påtegner regnskabet, revideret efter reglerne i bekendtgørelsen.

Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.

 

Revisionsprotokollens indhold:

 • diverse bemærkninger
 • revisors habilitet
 • om revisor har modtaget alle oplysninger
 • om regnskabet er aflagt i.h.t. gældende regler
 • om oplysninger om særlige kontrolarbejder, særlige beretninger, rådgivning eller assistance.

Revisor har krav på alle de oplysninger fra foreningen som han mener har betydning for bedømmelsen af regnskabet. Revisor har adgang til at foretage de nødvendige undersøgelser m.v. som han anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Bliver revisor opmærksom på brud på loven og tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning for bedømmelse af regnskabet, skal han straks give foreningen meddelelse herom. Endvidere skal han påse, at foreningen inden 3 uger giver Borgmesterkontoret meddelelse herom.

Samlet regelsæt for regnskab og revision (PDF)