Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvordan bliver vi en folkeoplysende forening?

Her kan du læse om hvordan I bliver en godkendt folkeoplysende forening i Billund Kommune.

For at blive en godkendt folkeoplysende forening i Billund Kommune skal foreningen tilbyde frivillige, folkeoplysende aktiviteter for børn og unge.

En frivillig folkeoplysende forening skal:

 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.
 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov.
 3. have en bestyrelse.
 4. være demokratisk opbygget.
 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer.
 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen.
 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Hvad skal en vedtægt indeholde?

En vedtægt er "foreningens spilleregler" - det vil sige et dokument som indeholder de grundlæggende og væsentligste regler for foreningens virke.

Ifølge folkeoplysningsbekendtgørelsen skal vedtægten indeholde oplysninger om:

 • Foreningens formål.
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 • Foreningens hjemsted (kommunens navn).
 • Betingelser for medlemskab.
 • Tegningsret for foreningen (hvem der må skrive under for foreningen, både økonomisk og juridisk).
 • Procedure for vedtægtsændringer.
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør – skal tilfalde almennyttige formål, og skal være konkret.

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
3) Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Bestyrelsen er ansvarlig over for byrådet for brugen af modtagne tilskud, anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed. Husk at hele bestyrelsen skal underskrive vedtægten, samt angive hvilken dato vedtægten er godkendt / underskrevet.

Såfremt vedtægten i sit formål ikke indeholder information om hvilke aktiviteter foreningen tilbyder, skal Børne- og Kulturforvaltningen have information herom, i et tillæg til vedtægten. Hvis foreningen på et senere tidspunkt ønsker at tilbyde nye aktiviteter, skal Fritidsrådet søges herom. Dette kan gøres 1. april eller 1. november.

 

Hvorfor skal jeg blive en folkeoplysende forening?

Som godkendt folkeoplysende forening kan du få tilskud til benyttelse af lokaler mod forudgående ansøgning samt søge om aktivitetstilskud.

Hvilke forpligtelser er der, som godkendt folkeoplysende forening?

Foreningen skal til hver en tid efterleve sine vedtægter. Det vil bl.a. sige, at der skal afholdes årlig generalforsamling, valg til bestyrelse skal være demokratisk, og foreningen skal afholde godkendte planlagte aktiviteter over året. Foreningen skal årligt indsende et årsregnskab og én gang årligt indsende Erklæring om indhentelse af børneattest.

Regnskab

Efter regnskabsårets afslutning skal foreningen indsende et revideret (gennemgået af revisor) og godkendt (underskrevet af bestyrelsen) årsregnskab, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke tilskud foreningen har modtaget af kommunen. Såfremt foreningen har modtaget mere end ét tilskud, skal tilskuddene fremgå særskilte som note.

Erklæring om indhentelse af børneattest

Èn gang årligt, senest 1. november, indsendes Erklæring om indhentelse af børneattest. Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der modtager kommunale tilskud, eller benytter kommunale lokaler, skal indsende erklæringen. Med erklæringen skriver foreningen under på:

 • at de indhenter børneattester på de af deres trænere / ledere der beskæftiger sig med børn og unge under 15 år.
 • at hvis der kommer en ny leder/træner det kommende år, så vil foreningen også indhente børneattest på ham/hende
 • at hvis foreningen får medlemmer under 15 år det kommende år, så vil de indhente børneattester på deres trænere / ledere

Erklæring om indhentelse af børneattest

 

Børneattesten på politiets hjemmeside

Bemærk at I ikke skal fremsende kopi af børneattesterne til Børne- og Kulturforvaltningen. Vær opmærksom på politiets vejledning til behandling og opbevaring af børneattesterne.

Hvor lang tid tager det at blive godkendt?

Det afhænger af foreningens vedtægter og aktiviteter. Nogle foreninger kan godkendes i løbet af ganske kort tid, mens andre foreninger er i dialog med Børne- og Kulturforvaltningen over en længere periode. Som udgangspunkt skal alle nye foreninger godkendes af Fritidsrådet. Fritidsrådet godkender nye foreninger 2 gange årligt, 1. april og 1. november. En ansøgning om optagelse som forening under folkeoplysningsloven vil først blive behandlet i Fritidsrådet, når deres vedtægter lever op til kravene i folkeoplysningsloven.

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.